ماشين حفاری بيل معكوس تونلی؛مشخصات،انواع و کاربرد

بیل معکوس

بارگيري و باربري مواد حفاري شده بسته به روش حفاري و امكانات و تجهيزات در دسترس به روش پيوسـته و ناپيوسـته انجـام ميشود. به طور كلي روش هاي حفاري تونل شامل روش هاي سنتي (حفاري و آتشباري) و مكانيزه بـا اسـتفاده از ماشـين هـاي حفـاري مي باشد. يكي از انواع ماشين هايي كه امكان بارگيري و باربري پيوسته را امكان پذير ميكند، ماشين حفـاري بیل معکوس تـونلي مي باشد. اين ماشين داراي يك بيل معكوس براي بارگيري مواد حفاري شده و سيستم انتقال نـوار نقالـه و سيسـتم پشـتيباني بـراي انتقال مواد ميباشد. اين ماشين ها كه در سال هاي اخير توسعه زيادي يافته اند، براي تونل سازي با سرعت بالا و حداقل آلودگي صوتي و هوا استفاده ميشوند.

مشخصات فني، قدرت و ظرفيت

مشخصات فني، قدرت و ظرفيت ماشين هاي بیل معکوس براي حفاري تونل در جدول ارائه شده اسـت. در ايـن جـدول بازه مشخصات انواع مختلف از اين ماشين ارائه شده است.

بیل معکوس

انواع ماشين حفاري بيل معكوس

ماشين حفاري بیل معکوس بر اساس شكل ظاهري به سه نوع مختلف تقسيم ميشود. اين تقسيم بندي عبارتند از:

۱- ماشين بيل معكوس چرخ لاستيكي 

اين نوع از ماشين در اغلب موارد فقط براي بارگيري مواد كنده شده در تونل استفاده ميشود. بدليل قـدرت پـايين تـر ايـن نـوع ماشين نسبت به ماشين هاي چرخ زنجيري و ريلي از آن كمتر براي حفاري استفاده مـيشـود. از مزيت هـاي ايـن ماشـين نسـبت بـه ماشين هاي چرخ زنجيري سرعت و قدرت مانور بالاي آن ميباشد. مزيت اين ماشين نسبت به ماشـين هاي ريلـي قابليـت كـاربرد ايـن ماشين در شيب هاي تند تا حدود ۱ به ۵ مي باشد.

بیل معکوس

۲- ماشين بيل معكوس چرخ زنجيري 

براي بالا بردن قدرت ماشين هاي بيل معكوس براي حفاري و بارگيري در تونل، نوع ديگري از ايـن ماشـين ها، مجهـز بـه چـرخ زنجيري توسعه يافت. هر چند كه اين ماشين سرعت مانور كمتري نسبت به ماشين هاي چرخ لاستيكي دارد، امـا بـه دليـل دارا بـودن چرخ هاي زنجيري داراي قدرت بالا براي حفاري در سنگ هاي نيمه سخت مي باشد. از مزيت هاي ديگر اين ماشين قابليت كـاربرد آن در شيب هاي بسيار تند مي باشد.

۳- بیل معکوس ریلی

براي حفاري تونل هايي با سطح مقطع كوچك و شيب كمتر از ۴درصد، براي بالا بردن سرعت حفاري و بـارگيري از ماشـین هـاي نوع چرخ ريلي ميتوان استفاده نمود. 

کاربرد ماشين حفاري بيل معكوس 

ماشين بيل معكوس براي بارگيري و باربري مواد حفاري شده در تونـل مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيـرد. در زمين هاي سست از اين ماشين مي توان براي انجام عمليات حفاري نيز استفاده كرد. با توجه به نـوع اسـتفاده از ايـن ماشـين مراحـل اجراي حفاري به شرح زير مي باشد.
۱- شكستن سنگ هاي جبهه كار به روش حفاري و آتشباري(يا حفاري با استفاده از بيل در زمين هاي سست)
۲- تهويه محل جبهه كار
۳- لق گيري سنگ ها و بارگيري مواد با بيل معكوس بر روي نوار نقاله

۴- انتقال مواد به سيستم پشتيباني با كمك نوار نقاله
۵- حمل مواد به بيرون از تونل با استفاده از سيستم پشتيباني
۶- آماده شده براي سيكل بعدي انفجار و حفاري

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!