اکتشاف

4مطلب موجود می باشد.
نرم افزار O-PitBlast
کتاب و نرم افزار

نرم افزار O-PitBlast


الگوی حفاری و خرجگذاری، مداربندی انفجار، پیش‌بینی نتایج و تحلیل نتایج بدست آمده همگی در یک نرم افزار انجام می‌شود

نرم افزار AcQuire
کتاب و نرم افزار

نرم افزار AcQuire


acQuire نرم افزاری کمکی برای مدیریت اطلاعات زمین کاوی و اکتشاف معدن است.

پروانه اکتشاف
معدن

پروانه اکتشاف


ثبت پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از یک معدن چندان کار دشواری نیست

معدن

مراحل اکتشاف معدن


هر عملیات اکتشاف(اکتشاف در معنای عام) از دو مرحله اساسی تشکیل شده است

error: Content is protected !!