آهک هیدراته

1مطلب موجود می باشد.
آهک هیدراته
مواد و محصولات

آهک هیدراته؛ کاربردها و روش های تولید


آهک هیدراته Slaked Lime از طریق ترکیب آهک زنده با آب به دست می آید. در مورد مشخصات آهک هیدراته باید گفت که آهک هیدراته یک کمک منعقد کننده است.

error: Content is protected !!