مدیریت کسب و کار

3مطلب موجود می باشد.
مغز
مدیریت کسب و کار

تاثیر چپ مغزی و راست مغزی در کسب و کار


مغر انسان و عملکردش همواره برای انسان‌های عجیب و پیچیده بوده و است…

تعیین هدف
مدیریت کسب و کار

تعیین هدف؛ برگرفته از کتاب HARVARD BUSINESS


هدف گذاری یک فرآیند رسمی است که طی آن، شما اهدافی را که قصد رسیدن به آن ها را دارید، تعریف می کنید.

تفویض اختیار
مدیریت کسب و کار

تفویض اختیار چیست؟


تفویض اختیار شامل واگذاری یک کار و پروژه خاص توسط یک شخص به شخص دیگر و تعهد واگذارکننده برای تکمیل کار یا پروژه است.

error: Content is protected !!