احیای مستقیم

1مطلب موجود می باشد.
فرآیند احیای مستقیم در تولید فولاد
صنایع معدنی

فرآیند احیای مستقیم در تولید فولاد


فرآیند احیای مستقیم در طی چند دهه اخیر، یکی از فرایندهای بسیار مهم در جهت تولید آهن آلات به شمار می رود.

error: Content is protected !!