اقتصاد

1مطلب موجود می باشد.
معدن
صنایع معدنی

نقش صنایع معدنی در اقتصاد


کشورهایی از نظر صنعتی موفقیت یافته اند که یا خود دارای منابع معدنی مهم بوده اند و یا به آسانی از منابع معدنی سایر کشورها، بهره برداری کرده اند.

error: Content is protected !!