اکسید آلومینیوم

1مطلب موجود می باشد.
روش احیا تولید آلومینیوم
صنایع معدنی

روش احیا تولید آلومینیوم


در این فرآیند جهت تولید شمش آلومینیوم از الکترولیز نمک مذاب استفاده می نمایند.

error: Content is protected !!