بنتونیت

1مطلب موجود می باشد.
بنتونیت
مواد و محصولات

بنتونیت


بنتونیت ماده ای است معدنی از دسته رس ها یا شبه رس ها و از کانی های متورم شونده تشکیل شده است، که عموما حاوی مونتموریلونیت و به مقدار کم بیدلیت هستند.

error: Content is protected !!