تامین کنندگان فرو سیلیکو منیزیم در سناماین

1مطلب موجود می باشد.
فرو سیلیکو منیزیم
مواد و محصولات

فرو سیلیکو منیزیم چیست و چه کاربردی دارد؟


فروسیلیکو منیزیم نوعی فروآلیاژ است که از ترکیب آهن، سیلیس و منیزیم به دست می آید. کاربرد اصلی این آمیژان تبدیل گرافیت های ورقه ای به کروی در تولید چدن می باشد.

error: Content is protected !!