تشکیل مگنتیت

1مطلب موجود می باشد.
مگنتیت
مواد و محصولات

مگنتیت چیست؟


مگنتیت دارای شبکه کریستالی مکعبی و به صورت اسپینل معکوس با آهن دو و سه ظرفیتی است.

error: Content is protected !!