تعیین هدف

1مطلب موجود می باشد.
تعیین هدف
مدیریت کسب و کار

تعیین هدف؛ برگرفته از کتاب HARVARD BUSINESS


هدف گذاری یک فرآیند رسمی است که طی آن، شما اهدافی را که قصد رسیدن به آن ها را دارید، تعریف می کنید.

error: Content is protected !!