تفویض اختیار

1مطلب موجود می باشد.
تفویض اختیار
مدیریت کسب و کار

تفویض اختیار چیست؟


تفویض اختیار شامل واگذاری یک کار و پروژه خاص توسط یک شخص به شخص دیگر و تعهد واگذارکننده برای تکمیل کار یا پروژه است.

error: Content is protected !!