ثبت نام محدوده معدنی

1مطلب موجود می باشد.
ثبت معدن و محدوده
معدن

ثبت معدن و محدوده


مراحل ثبت نام و ثبت محدوده در سامانه کاداستر معادن

error: Content is protected !!