دستگاه XRF

1مطلب موجود می باشد.
دستگاه XRF
ماشین آلات و تجهیزات

دستگاه XRF؛ کاربردها،انواع و نحوه انجام فرآیند


دستگاه XRF یا فلوئورسانس اشعه ایکس از رایج ترین دستگاهای آنالیز مواد می باشد که بدون اثر تخریبی، ترکیب عناصر موجود در ماده را از نظر کیفی و کمی شناسایی می کند

error: Content is protected !!