ذخایر سلستین

1مطلب موجود می باشد.
سلستین
مواد و محصولات

سلستین چیست و چه کاربردی دارد؟


سلستین (Celestine) یا سلستیت (Celestite) تشکیل شده از سولفات استرانسیم است.

error: Content is protected !!