سولفات سدیم

1مطلب موجود می باشد.
سولفات سدیم
مواد و محصولات

سولفات سدیم؛ کاربردها و روش تولید


سولفات سدیم یکی از عمومی‌ترین مواد بسیاری از آب‌های معدنی همانند آب دریا می باشد، همچنین سولفات در ریزش‌های جوی وجود دارد.

error: Content is protected !!