شبکه کریستالی

1مطلب موجود می باشد.
شیمی فلز سرب و روی
مواد و محصولات

شیمی فلز سرب و روی


روي فلـزيست ، سفيد مايل به خاكـستري با علامت اختصاري Zn ، عدد اتمي ۳۰، جرم اتمي ۳۸/۶۵ ، دانسيته g/Cm۳ ۱۴/۷، نقطه ذوب ۴/۴۱۹ درجه سانتيگراد…

error: Content is protected !!