قیر طبیعی

1مطلب موجود می باشد.
قیر طبیعی
مواد و محصولات

قیر طبیعی و کاربرد های آن


قیر طبیعی نفت خام میباشد که هزاران سال پیش هنگام وقوع زلزله زمین شکافته و نفت خام تا سطح رویه زمین نفوذ کرده و پس از بخار شدن مواد سبک آن ماده ای بصورت ذغال بوی گوگرد باقی مانده.

error: Content is protected !!