ماسه سیلیسی

1مطلب موجود می باشد.
ماسه سیلیسی
مواد و محصولات

از ماسه سیلیسی چه می دانید؟


شن و ماسه سیلیسی یک ماده گرانول طبیعی است که از سنگهای معدنی و ذرات معدنی تشکیل شده است اما دقیق تر از شن و سنگی تر از سیلت است.

error: Content is protected !!