مس ایزوتوپ

1مطلب موجود می باشد.
مس ایزوتوپ
مواد و محصولات

مس ایزوتوپ


مس ایزوتوپ دو شکل دارد:
• مس ۶۳ که ۷۰ درصد کل مس موجود در طبیعت است
• مس ۶۵ که ۳۰ درصد بقیه را تشکیل می‌دهد.

error: Content is protected !!