مغزه گیری

1مطلب موجود می باشد.
مغزه گیری
معدن

نمونه گیری با انجام عمليات حفاری مغزه گيری


حفاري مغزه گيري يكي از مهم ترین و پرهزینه ترین مراحل عمليات اكتشاف است كه هدف اصلي آن تهيه نمونه از مغزه ها میباشد

error: Content is protected !!