نرم افزار

1مطلب موجود می باشد.
نرم افزار AcQuire
کتاب و نرم افزار

نرم افزار AcQuire


acQuire نرم افزاری کمکی برای مدیریت اطلاعات زمین کاوی و اکتشاف معدن است.

error: Content is protected !!