و شروعی تازه، کتاب شروعی تازه دکتر پورمند، کتاب شروعی تازه پورمند، کتاب شروعی تازه،

1مطلب موجود می باشد.
کتاب وشروعی تازه
کتاب و نرم افزار

کتاب شروعی تازه نوشته علی اصغر پورمند


کتاب “و شروعی تازه” خاطرات زندگی و مسیر شغلی دکتر علی اصغر پورمند، مدیر عامل میدکو، است که توسط خود ایشان نوشته شده است.

error: Content is protected !!