پتاس

1مطلب موجود می باشد.
پتاس
مواد و محصولات

پتاس؛ کاربردها و روش تولید


پتاس یا هیدروکسید پتاسیم ماده معدنی با فرمول شیمیایی KOH، جامدی بی بو، سفید و ناهموار است که اغلب محلول درآب است.

error: Content is protected !!