پلاریزاسیون افقی

1مطلب موجود می باشد.
پلاریزاسیون افقی
ماشین آلات و تجهیزات

پلاریزاسیون افقی؛ کاربردها و نحوه کار


پلاریزاسیون افقی یک روش تصویربرداری ژئوفیزیکی است که برای شناسایی بارگذاری الکتریکی مواد زیرسطحی مانند سنگ معدن استفاده می شود.

error: Content is protected !!