پمپ

1مطلب موجود می باشد.
پمپ
تجهیزات

پمپ؛انواع و کاربردها


پمپ وسیله‌ای است که سیال را از محلی به محل دیگر منتقل میکندو انواع و کاربردهای متفاوتی دارد.

error: Content is protected !!