پیگمنت مشکی

1مطلب موجود می باشد.
پیگمنت مشکی
مواد و محصولات

پیگمنت مشکی؛ انواع روش های تولید


دوده (پیگمنت مشکی) دوده یک محصول آلی می باشد که از ته نشینی فاز بخار حاصل از تخریب هیدروکربنها در درجه حرارتهای بالا بدست می آید.

error: Content is protected !!