کاتد مس

1مطلب موجود می باشد.
کاتد مس
مواد و محصولات

کاتد مس؛ کاربرد، فرآیند تولید و انواع


کاتد مس از مس تولید می شود .
فرآیند متالوژیک استخراج مس به شکل کاتد ، با غلظت مس شروع می شود تا آند هایی با خلوص ۹۹٫۵ % به دست آیند .

error: Content is protected !!