گزارش آماری روی

1مطلب موجود می باشد.
گزارش آماری روی
بیشتر بدانیم

گزارش آماری روی


روی، فلزی با رنگ سفید مایل به خاکستری با علامت اختصاری zn ، عدد اتمی ۳۰ و جرم اتمی ۳۸٫۶می باشد

error: Content is protected !!