باکت حفار؛معرفی،انواع و عملکرد

باکت حفار

معرفي

باکت حفار یك واحد چند منظوره است كه قابليت انجام سه عمليـات حفاري،برش و خردایش مواد را دارا است.

با پيشرفت تكنولوژي حفاري در كارهاي عمراني و معدني، ساخت و توسعه ماشین ها و دستگاه هاي حفاري رو به گسترش اسـت. به منظور صرفه جويي در زمان و هزينه، در سالهاي اخير ساخت ماشین آلات چند منظوره (انجام چند عمليـات توسـط يك ماشـین ) مورد توجه قرار گرفته است. از جمله ماشین هايي كه در زمينه حفاري ساخته شـده و كـارايي انجـام چنـد عمليـات را دارا مـي باشـد می توان به باكت هاي حفار اشاره كرد.اين ماشين چند منظوره، يك واحد برش هیدروليكي را با سيستم باكت تركيب می كند و قادر به انجام حفاري برش و خردايش مواد در يك عملیات واحد است، بدين ترتیب زمـان و هز ینـه مربوط به تعويض ابزارها لازم حذف می شود.

با استفاده از باكت حفار امكان اينكه مواد حفر شده بلافاصله خرد شوند و مجدداً در سا يت مورد استفاده قرار بگيرنـد، وجـود دارد.
باكت به صورت يك شوت مواد را به واحد برنده تحويل می دهد و بخش حفار دايره ای شبيه يك ابزار آسیاب عمل كـرده و سـنگها را
آسياب ميكند. بدين ترتيب مواد برا استفاده مجددِ سريع آماده می شوند. مزيت اصل اين ماشین عدم نیاز به تعويض ابزارهاست كه باعث كاهش هزينه در قسمتهاي مختلف مانند حمل و نقل و دفن مواد زائد می شود، از ديگر مزاياي اين ماشین می توان بـه مـوارد زیر اشاره كرد :

 • عدم تغيير الحاقات لازم
 •  عمليات روان و ملايم ماشين
 • كنترل دقيق برنده، هدايت از طريق باكت انجام ميشود
 • خردايش مستقيم مواد حفر شده در سايت و امكان استفاده مجدد مواد خرد شده (به عنوان مثال، پر كردن ترانشه ها)
 • صرفه جويي در هزينه
 • براي استفاده راحت، مي توان برنده را بدون باكت، استفاده كرد 

در مقايسه با چكشهاي هيدروليكي ، استفاده از باكت هاي حفار در حفر ترانشه  يك ترانشه باریكتر بـا جـاي پـاي كـوچكتر ايجـاد می كند كه داراي ديوارهاي صاف و ايمن است و به پر كردن كمتري احتياج دارد، همچنين ارتعاشات كمتري توليد می كند. با استفاده از اين نوع ماشین ها، آلودگي صوتي كمتري توليد می شود و استفاده از آن در نواحي حساس مناسب تـر مـيباشـند.

باکت حفار

موارد استعمال

از باكت حفار در احداث جاده، خط لوله، حفر ترانشه، حفاري و برش كف هاي بتنی، حفار آسفالت و غيره استفاده ميشـود. ايـن ماشين قابليت كار در مواد با مقاومت مختلف را داراست.

مشخصات فني، قدرت و ظرفيت

مشخصات فني و ظرفيت ماشين هاي باكت حفار در جدول نشان داده شده است.

انواع باكت حفار

باكت هاي حفار بر اساس توانايي حفاري به سه دسته كلي سبك، متوسط و سنگين تقسيم بندي شده اند.

 • باکت حفار سبک

اين نوع ماشين در كارها احداث جاده و ترانشه مورد استفاده قرار می گیرد.توان نصب شده ۱۸ كيلووات، عرض باكت ۴۵۰ ميليمتر و وزن ماشين حمل كننده آن ۲ تا ۸ تا تن ميباشد.

 • باکت حفار متوسط

مشخصات اصلي اين نوع ماشین عبارتند از: توان نصب شده ۳۰ كيلووات، عرض باكت ۶۰۰ ميليمتر و وزن ماشين ماشين حمل كننده آن ۸ تا ۱۸ تن ميباشد.

 • باکت حفار سنگین

در احداث خط لوله و ترانشه مورد استفاده قرار می گیرد.توان نصب شده ۶۰ كيلووات، عرض باكت ۷۵۰ ميليمتر و وزن ماشين ماشين حمل كننده آن ۱۸ تا ۳۰ تن ميباشد.

ثبت نام در سناماین

قسمت هاي اصلي ماشين

قسمت هاي اصلي ماشين هاي باكت حفار عبارتند از :

 • باكت
 • كله حفاري دوراني نصب شده داخل باكت
 •  بوم ماشين كه باكت حفار روي آن نصب ميشود
 • جكهاي هيدروليكي ماشين براي اعمال نيروي فشاري به باكت حفار
 •  كابين و شاسي و سيستم جابجايي ماشين كه معمولا چرخ زنجيري ميباشد

عملكرد در انواع زمين

این ماشین در موادي با هر محدوه مقاومت از گل تا سنگ قابل استفاده است. هـر سـنگي كـه در فرآينـد حفـاري بـا آن مواجـه می شود، بسته به اندازه و سختي مورد خردايش قرار می گیرد. به طور معمول از اين ماشـين بيشـتر بـراي حفـاري در زمـين هـايي بـا مقاومت پايين استفاده مي شود ولي براي احجام كم در سنگهايي با مقاومت بالا نيز كاربرد دارد.

منبع:دفتر نظام فني اجرايي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!