دامپر؛معرفی،انواع،اجزا تشکیل دهنده و عملکرد

دامپر

معرفي

دامپر يكي از تجهيزات حمل بتن و ساير مصالح در كارگاه ها در مقياس كوچـك و در مسـافت هاي محـدود هسـتند . شـيوه كـار دامپرها شباهت زيادي با روش قديمي استفاده از فرغون دارد، با اين تفاوت كه نيروي محركه آنها به جاي عامل انساني توسط موتور تامين مي شود كه اين خود موجب افزايش سرعت و حجم كار ميگردد. 

دامپرها معمولاً در فواصل حمل پايين به كار گرفته مي شـوند و در بيشتر موارد كارايي خوبي داشته و هزينه اوليه خود را به زودي مستهلك ميكنند. براي حفظ بتن در حالت يكنواختي بايد حداكثر دقت را در عمل حمل بتن از محل ساخته شدن تا محل مصرف به كار برد و بايـد توجه داشت كه در حين اين كار اجزاء متشكله بتن دچار جداشدگي نشوند و مخلوط به حالت يكنواخت باقي بماند . براي انتقال بتن به محل مورد استفاده تجهيزات مختلفي ميتواند مورد استفاده قرار بگيرد. انتخاب اينكه از چه نوع وسيله اي براي كار اسـتفاده شـود بـا توجه به عوامل متعددي از قبيل نوع و حجم كار، سرعت مورد نياز و دسترسي به تجهيزات تعيين ميشود . 

دامپرها امروزه در ظرفيتهاي مختلفي تا نه تن ساخته ميشوند و موتور آنها نيز همانند بقيه وسايل نقليه از نوع ديزلي مـيباشـد، قدرت موتور اين ماشين ها بسته به ظرفيت متفاوت بوده و مصرف سوخت آنها نيز بسته به ظرفيت و نيـز تكنولـوژي مـورد اسـتفاده در موتور متغير است. در جدول مشخصات مختلف انواع دامپرها مشاهده ميشود.

دامپر

انواع دامپر

دامپرها در كل داراي ساختار مشابهي هستند و تفاوت عمده بين انواع آن، به جز ظرفيت، مربوط به نحوه تخليه بار از جام آنها ميباشد . نوعي از دامپرها كه بيشتر مورد استفاده هستند، به اين ترتيب عمل مي كند كه جام از جلو توسط جك هاي هيدروليكي بـار موجـود در خود را تخليه ميكند. اين سيستم براي كاربردهاي معمول كه نيازي به قدرت مانور جام دامپـر وجـود نـدارد مـورد اسـتفاده قـرار ميگيرد. اين نوع از دامپرهاي در انواع ظرفيت هاي معرفي شده در جدول ساخته شده و به كارگرفته ميشوند

نوع ديگر به اين ترتيب عمل ميكند كه جام دامپر بوسيله يك صفحه كه قابليت گردش دارد در جهات مختلف چرخيده و توسـط جك هاي هيدروليكي بار را تخليه ميكنند. از اين نوع دامپرها در حالاتي كه تخليه از روبرو جوابگو نميباشد استفاده ميشود.

نوع ديگري از دامپرهاي با جام گردنده وجود دارند كه علاوه بر امكان چرخيدن جام، با استفاده از جكهايي، جام را بالا مـي بـرد و به اين ترتيب قابليت تخليه در ارتفاعهاي مختلف تا حد ۳ متر را ايجاد ميكند. اين نوع از دامپرها معمولا در ظرفيتهاي پايينتر مـورد استفاده قرار ميگيرند و براي تخليه روي دپوها مناست ميباشند.

اجزاي تشكيل دهنده دامپر

در شكل اجزاي يك دامپر با تخليه از جلو مشاهده ميگردد كه در ادامه به بررسي آن خواهيم پرداخت :

دامپرها از دو قسمت اصلي تشكيل شدهاند كه اين دو قسمت به وسيله اتصال مفصلي به يكديگر متصـل مـي شـوند و در برخـي موارد اتصال دو شاسي به صورت صلب ميباشد. قسمت عقبي شامل شاسي، موتور، كابين همراه با سيستم كنترل ماشين، لاستيك ها و ساير ملحقات ميباشد. موتور دامپرها عمدتا از نوع چهار سيلندر بوده و اجزا و شيوه كار آن همانند ساير وسايل نقليه موتوري مي باشد و قدرت محركه را به چرخ ها منتقل ميكند . كابين ميتواند به صورت سرپوشيده و يا باز باشد كه در نوع سرپوشيده تمام جهات اتاقك به صـورت شيشـه اي اسـت تـا امكـان تسلط كامل بر اطراف را براي راننده ايجاد كند. با توجه به اينكه معمولا دامپرها در زمين هاي ناهموار كار مي كنند، لـرزش زيـادي بـه صورت طبيعي به راننده منتقل ميشود كه اين باعث خستگي و نيز ايجاد مشكلاتي براي او مي شود. لـذا امـروزه سـازندگان دامپرهـا ملزم به رعايت استانداردهايي براي جلوگيري از انتقال لرزش هستند. امروزه براي ايمني بيشتر راننده اتاقك داراي چـارچوبي سـاخته ميشود و براي صندلي، كمربند ايمني در نظر گرفته مي شود. شكل لاستيك ها با توجه به نوع زميني كه قرار اسـت در آن كـار كنـد ساخته ميشود. باك سوخت دامپر نيز در اين قسمت قرار ميگيرد . قسمت جلويي دامپر شامل شاسي، لاستيك و جكهاي هيدروليكي به همراه جام مي باشد. جام دامپرها از جنس فولادي بوده و به گونه اي ساخته ميشود كه در مقابل نيروهاي وارده و نيز فرسايش بيشترين مقاومت را داشته باشد . جام بر روي يك صفحه فـولادي با ضخامت كافي قرار ميگيرد و با استفاده از آن نيروي بار وارده را به شاسي منتقل ميكند.

ثبت نام در سناماین

عملكرد در انواع خاك و سنگ

دامپرها همانند ديگر وسايل حمل متناسب با بار چرخ خود نياز دارند كه مسير مورد استفاده توسط آنها داراي مقاومت كافي باشـد . شكل دامپر با توجه به دو قسمتي بودن آن و وجود مفصل در وسط آن قدرت مانور خوبي را ايجاد مي كند و بـراي حركـت و گـردش نياز به فضاي كمتري دارد. اين ماشين ها ميتوانند در زمينهاي ناهموار نيـز كـارايي داشـته باشـند، ولـي تـرجيح داده مـي شـود بـراي استهلاك كمتر همواره مسير رفت و آمد دامپر با كيفيت مناسب وجود داشته باشد. نكتـه ديگـري كـه بايـد مـورد توجـه قـرار گيـرد ملاحظات ايمني اين ماشينهاست. دامپرها علي الخصوص زماني كه بار گرفته باشند، امكان واژگوني زيادي دارند و راننده همواره بايـد در حركتها موارد ايمني را رعايت كند ضمن اينكه ناهمواري ها و چاله هاي بزرگي كه امكان سقوط در آنها وجود دارد بايـد مـورد توجـه جدي قرار گيرند.

منبع:دفتر نظام فني اجرايي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!