دراگلاین؛معرفی،کاربرد،مشخصات و انواع

دراگلاین

معرفي

دراگلاین یکی از ماشین های متداول به کار رونده درمعادن می باشد.براي انجام عمليات حفاري و گودبرداري ماشين آلات متنوعي وجود دارد كه نوع و اندازه آن بر اساس نوع كار و شرايط منطقه اي تعيين ميگردد. يكي از انواع اين ماشين آلات دراگلاین ميباشد كه معمولاً براي حفاري نهرها، كانال ها و نيز عمليات خاكبرداري در فواصل دور كه دسترسي به آن سخت مي باشد، استفاده ميشود. اين ماشين بدون اينكه وارد گودال حفـاري شـود، بـا قرارگـرفتن در سطح زمين طبيعي به راحتي ميتواند مشغول عمليات گودبرداري در گودال شود. همچنين اين ماشين قادر به انجام عمليـات حفـاري در زير سطح آب نيز مي باشد كه مزيت بزرگي براي اين ماشين است . اين ماشين پس از برداشت مصالح از محل حفاري، مصالح را با يك حركت به داخل كاميون و يا هر نقطه ديگري تخليه ميكند. در مواقعي كه خاك كانال يا گودال حفـاري بـراي حركـت ماشـين آلات سنگين مانند كاميون مناسب نباشد، ميتوان بدون ورود كاميون به گودال، مصالح حاصل از حفاري دراگلاين را بـارگيري كـرد .

دراگلاین ساختاري همانند يك جرثقيل دارد كه در انتهاي بوم آن يك جام با سيستم هاي كابل بندي متفاوت با جرثقيل، متصـل شده است. بوم طويل و تنوع در ظرفيت جام آن، كاربرد اين ماشين را تا حد زيادي افزايش داده است. اپراتور دراگلاین جام بيل را بـه محل حفاري پرتاب كرده و در حين كشيدن آن به سمت ماشين آن را از خاك پر مينمايد. در هنگام تخليه، كشش وارد بـر كابـل را آزاد كرده و جام تخليه ميشود. در اين حالت جام توسط كابل بالابرنده نگهداشته ميشود. به طور كلي يك بيل مكانيكي پر قدرت تا ظرفيت حدود دو متر مكعب را ميتوان با تعويض تيرك اصلي و جام بيل آن با تيرك اصلي و جام بيل كششي، به دراگلاین تبـديل نمود. خاطر نشان ميسازد راندمان بيل كششي ۷۵ تا ۸۰ درصد بيل مكانيكي ميباشد .

موارد کاربرد

همانطور كه در بالا اشاره شد، دراگلاین از مهمترين ماشين آلات عمليات گودبرداري ميباشد. برخي از موارد كاربرد ايـن ماشـين عبارتند از:

۱-عمليات حفاري در زمين هاي وسيع و با سختي كم .

۲-حفاري در سرباره ها، خاكستر، زغال سنگ يا ديگر مواد سبك .

۳-گودبرداري كانال هايي كه نياز به برآمدگي طرفين نداشته و زواياي كناره هاي جانبي كانال به هر اندازه كـه بطـور طبيعـي قـرار گيرند، مجاز باشد.

۴-عمليات حفاري در فواصل ۱۵ تا ۳۰ متر دورتر از ماشين، درخاكهاي ناپايدار كه امكان نزديك شدن ماشين بـه محـل حفـاري وجود نداشته باشد

۵-انجام عمليات حفاري در سطوح بالاتر از سطح اتكاء ماشين تا سطوح خيلي پائين تر از سطح اتكاء ماشين .

۶-عمليات حفاري در زير سطح آب

مشخصات فني، قدرت و ظرفيت

دراگلاين از ادوات افزوده شده به جرثقيل ميباشد. لذا در رابطه با مشخصات فني، قدرت و ظرفيت موتور آن در بخش جرثقيل ها به تفصيل بحث شده است. همچنين در رابطه با ظرفيت جام آن نيز در بخش بعدي توضيحاتي ارائه خواهد شد. ظرفيت كار دراگلاين به توان ماشين بستگي دارد. نسبت بين وزن و قدرت دستگاه در جدول ارايه شده است.

دراگلاین

انواع دراگلاین

دراگلاين معمولاٌ بر اساس نوع شاسي، نوع جام و نوع كاربرد طبقه بندي ميشود.

  • انواع دراگلاين بر اساس نوع شاسي

۱ دراگلاين با شاسي چرخ زنجيري 

دراگلاين نصب شده روي شاسي چرخ زنجيري ميتواند روي سطح زمين هايي كـه بـراي حركت دراگلاين نوع چرخ معمولي و نصب شده روي كاميون سست هستند، كار كنند. سرعت اين نوع دراگلاين نسبت به انواع ديگر كمتر بوده و سرعت آن در حدود ۱/۶ كيلومتر بر ساعت است و براي انتقال آن از يك پروژه بـه پـروژه ديگـر از دسـتگاه هاي حمـل كننده استفاده ميشود.

۲-دراگلاين با شاسي چرخ لاستيكي

دراگلاين نصب شده روي شاسي چرخ لاستيكي ميتواند با سرعتي در حدود ۵۰ كيلومتر بر ساعت حركت نمايد، ولي نميتواند مانند دراگلاين نصب شده روي شاسي چرخ زنجيري، بر روي خاك هاي سست به راحتي حركـت كند.

۳-دراگلاين نصب شده روي كاميون 

خصوصيات اين نوع دراگلاين همانند دراگلاين با شاسي چرخ لاستيكي مي باشـد. 

لازم به ذكر است كه فشار وارد بر زمين توسط دراگلاين چرخ زنجيري بين ۰٫۳۵ تا ۰٫۷ كيلوگرم بر سانتيمتر مربع و دراگلايـن چرخ لاستيكي بين ۱٫۷۵ تا ۳٫۵  كيلوگرم بر سانتيمتر مربع است

دراگلاین
  • انواع دراگلاين بر اساس نوع جام

براي تعيين جام مناسب و نوع دراگلاين متناسب با جام، ميزان سختي، نوع كار و كارايي ماشين بسيار مؤثر مي باشد. دسته بنـدي بر اساس نوع و سختي كار به شرح زير ميباشد :

  •  كارهاي سبك
  •  كارهاي متوسط
  • كارهاي سنگين

انواع جام

  • جام مشبك
  • جام غير مشبك

جام هاي معرفي شده در قسمت قبل  ميتوانند مشبك و يا غير مشبك باشند، امتيـاز جـام مشـبك در آن است كه آب را تخليه كرده و سبك مي شود و برتري جام غير مشبك حفظ ريز دانه ها ميباشد. اين جامها به نوبه خود مـيتواننـد دندانه دار و يا بدون دندانه باشند. 

ثبت نام در سناماین

قسمت هاي اصلي دراگلاين و نحوه عملكرد آن

قسمت هاي اصلي دراگلاين به شرح زير ميباشد:

۱-اتاقك فرمان 

۲-شاه تير اصلي ( بوم )

۳-جام 

۴-كابل بالا برنده جام

۵-كابل بالا برنده تير اصلي 

۶-كابل كششي

۷-زنجير بالا برنده 

۸-كابل تخليه

۹-وزنه تعادل

در جدول رابطه ابعادي و زاويه اي بين قسمت هاي اصلي دراگلاين ارائه شده است .

دراگلاین

عملكرد دراگلاين در انواع خاك و سنگ

با توجه به اينكه دراگلاين همانند سايرماشينآلات حفاري متحرك نميباشد و با استقرار در يك جاي معين عمليات گودبرداري را انجام ميدهد، لذا همانند ساير ماشين آلات حفاري نميتوان عملكرد آن را به صورت دقيق در انواع خاك و سنگ محاسـبه نمـود . بـا اين حال كارايي عملياتي دراگلاين در عمل به ندرت از ۸۰ درصد تجاوز ميكند. بازده اين ماشـين در خـاك سسـت معمـولي، ماسـه سست و شن ۰/۸ ودر تكه سنگ هاي ساييده و خرده سنگ ۰/۵ ميباشد. جدول بازده دراگلاين در مصالح مختلـف را نشان ميدهد

منبع:دفتر نظام فني اجرايي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوری

سناماین : زنجیره ای از معدن تا صنایع معدنی👉

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!