لكوموتيو؛تونلی و معدنی

لکوموتیو

معرفی

يكي از سيستم هاي حمل و نقل استفاده از لكوموتيو ميباشد.

براي تخليه مصالح حاصل از حفاري و تامين اقلام مورد نياز در داخل تونل و معادن از روش هاي مختلفي مانند نوار نقاله، كاميون و سيستم حمل و نقل ريلي استفاده ميشود.

قدرت لكوموتيوهاي معدني با مشخص كردن ضريب L نشان داده ميشود. اين ضريب قـدرت بـا تـوان تفـاوت دارد . ضـريب L حاصلضرب وزن لوكوموتيو بر حسب تن در توان موتور آن به اسب بخار است . لكوموتيوهاي كوچك داراي ضريب (L(150 و متوسط داراي ضريب ۱۵۰ تا ۲۵۰ و بزرگ بيشتر از ۲۵۰ هستند. قدرت كشش لكوموتيوها به وزن و توان موتـور و همچنـين بـه چسـبندگي چرخهاي لكوموتيو به ريل به نوبه خود به خشك و تر بودن ريل بستگي دارد كه اين ضريب در ريل هاي خشك بيشتر و در ريل هاي تر و چرب كمتر است.

از طرف ديگر ضريب چسبندگي در سرعت هاي زياد تقليل مي يابد. در عمل مي توان يك ششم تـا يـك چهـارم وزن لكوموتيـو را براي قدرت كشش لكوموتيو محاسبه كرد. يعني براي هـر تـن وزن ۲۵۰ كيلـوگرم نيـرو بـراي كشـش قطـار در اختيـار اسـت . وزن لكوموتيوهاي معدني كوچك ۳ تا ۵ تن و متوسط ۵ تا ۱۰ تن و بزرگ ۱۰ تا ۳۰ تن است. در محاسبه وزن لكوموتيو بايستي بزرگترين نيروي لازم را يعني وقتي كه قطار پر، از حداكثر شيب با حداكثر سرعت به طرف بالا حركت مي كند محاسبه كرد . سرعت متداول در لكوموتيوهاي معدني در انواع كوچك ۱ تا ۲ در متوسط ۲ تا ۳ و در بزرگ ۳ تا ۴ متر در ثانيه ميباشد. سرعت هاي بيشتر در مسـيرهاي مستقيم چند كيلومتري انتخاب ميشود. توان موتور لكوموتيوهاي كوچك ۵ تا ۲۰ متوسط ۲۰ تا ۸۰ و بزرگ ۸۰ تا ۱۵۰ اسـب بخـار است.

در لكوموتيوهاي بزرگتر و با سرعت بيشتر ترمز كردن سريع و مطمئن حائز اهميت است. در لكوموتيوهاي الكتريكي ترمز، توسـط تجهيزات مكانيكي و يا مغناطيسي انجام ميگيرد . قدرت كشش لكوموتيوها در سرعت هاي مختلف متفاوت است و بطور كلي با افزايش سرعت قدرت كشش لكوموتيو كاهش مي يابد.

توان باربري لكوموتيو گذشته از قدرت كشش به دفعات رفت و آمد آن به داخل تونل بستگي دارد . تعـداد دفعـاتي كـه لكوموتيـو ميتواند باربري انجام دهد با توان باربري رابطه مستقيم دارد . سيستم حمل و نقل ريلي بر خلاف نـوار نقالـه يـك سيسـتم دو طرفـه ميباشد. در هنگام خروج از تونل مصالح باطله را خارج مي كند و هنگاه رفتن به تونل مواد و تجهيزات مورد نيـاز تونـل را بـه داخـل ميبرد.

جابجايي واگن ها با توجه به تعداد و وزن آنها، طول مسير و تجهيزات يك پروژه با وسائل مخت لف به حركت در مي آيند. اين وسائل عبارتند از:

 •  دستي
 •  حيوانات
 • جرثقيل
 •  لكوموتيو

در معادن كوچك و كارهاي اكتشافي طرز به حركت درآوردن واگن روي ريل توسط كارگر انجام ميگيرد. كارگر ميتواند در خـط افقي ( با شيب معمولي ۳ تا ۵ در هزار) به راحتي يك واگن را به وزن كل ۲ تن حمل كند، مشروط بر اينكـه خـط راه آهـن همـوار و چرخ هاي واگن روان باشد. در عمل در معادني كه واگن توسط كارگر به حركت در ميآيد، به علت ناهمواري خط و عدم وجـود شـيب يكنواخت براي حركت دادن يك واگن به وزن كل ۲ تن دو كارگر كار ميكنند. در مواردي كه اجرت كارگر كم اسـت و طـول مسـير زياد نيست و حجم كل بار نيز كم است مقرون به صرفه است. قدرت كشش ( هل دادن) يك كارگر ۵ تا ۱۵ كيلوگرم است در بسياري از معادن قديم و پارهاي از معادن كوچك امروز براي به حركت در آوردن واگن ها روي ريل از حيوانات استفاده مي شود. وزن اسبهاي معدن بين ۵۰۰ تا ۷۰۰ كيلوگرم ميباشد تا بتواند داراي قدرت كشش حدود ۱۰ درصد وزن خـود را داشـته باشـد . يـك اسب قادر است تا ۱۰ واگن به وزن كل هر واگن ۲ تن را باربري كند.

جرثقيل هاي مخصوص باربري را وينچ يا هسپل ميناميم. هسپل داراي يك موتـور، جعبـه دنـده و اسـتوانه مخصوص پيچش كابل و بالاخره ترمز است. موتورهاي هسپل توسط الكتريسيته يا به كمك هواي فشرده كار مي كند. قدرت موتـور هسپل ۳ تا ۲۰ اسب بخار انتخاب مي شود و ميتواند سرعتي به اندازه ۰/۷ ۱/۲ تا متر در ثانيه ايجاد نمايد و ضمناً كششي بين ۱۶۰۰ تا ۳۰۰۰ كيلوگرم توليد كند. به عبارت ديگر با هسپل مي توان ۷ تا ۳۰ واگن ۱۰۰۰ ليتري را كه مقاومت در مقابل حركـت آن t/kg 20 باشد با سرعت ۰٫۷۵ متر در ثانيه به حركت درآورد. يك هسپل هواي فشرده ميتواند مشخصات زير را داشته باشد : 

توان موتور: ۸ اسب، قدرت كشش: ۸۰۰ كيلوگرم، سرعت حركت كابل: ۰/۷ متر در ثانيه، طول كابل: ۲۶۰ متر با قطر ۱۰ ميليمتـر و يك هسپل الكتريكي ميتواند مشخصات زير را داشته باشد : 

توان موتور: ۹ كيلووات، قدرت كشش: ۱۰۰۰ كيلوگرم، سرعت حركت كابل: ۰/۹ متر در ثانيه، طول كابل: ۷۵۰ متـر بـا قطـر ۱۰ ميليمتر 

لکوموتیو

انواع لکوموتیوها

يكي از سيستم هاي حمل و نقل استفاده از لكوموتيوها ميباشد. انواع مختلف لكوموتيو براي به حركت درآوردن قطار به شرح زيـر است :

 1. لكوموتيوهاي ديزلي
 2.  لكوموتيوهاي هواي فشرده
 3. لكوموتيوهاي الكتريكي:
 • لكوموتيوهاي الكتريكي با منبع برق بالا سري
 • لكوموتيوهاي باطري دار
 • لكوموتيوهاي تركيبي ( باطري و سيم هوايي

لکوموتیو های دیزلی

لكوموتيوهاي ديزلي معدني از موتورهاي چهارزمانه با محفظه احتراق ساخته ميشوند. سوخت ابتدا توسط انژكتور به يك اطاقـك قبل از سيلندر هدايت شده و در آنجا قسمتي از آن با فشار زياد محترق مي شوند سپس سوخت به سيلندر رفته و آنگاه با هواي تحـت فشار كاملا مخلوط و بالاخره ميسوزد. تعداد سيلندرهاي موتور ديزل لكوموتيو معدني ۱ تا ۶ عدد است. موتور ديزلـي لكوموتيوهـاي كوچكتر داراي سيلندر كمتر و بزرگتر داراي سيلندر بيشتر است . مصرف ويژه سوخت در لكوموتيوهاي معدني ۱۸۰ تا۲۰۰ گرم است يا تقريبا همين اندازه به سانتيمتر مكعب براي هر اسب قدرت در ساعت است . دور اين گونه موتورها ۷۰۰ تا ۱۲۰۰ دور در دقيقه است. جعبه دنده لكوموتيوهاي ديزلي را تا چهاردنـده مـي سـازند و بـا بـه كـار انداختن يك اهرم، لكوموتيو قادر است به دو طرف با كليه دنده ها حركت كند. جعبه دنده و كلاچ هاي لكوموتيو ديزلي شبيه به وسايل نقليه موتوري است. موتورهاي ديزلي همگي با آب خنك ميشوند. ترمز لكوموتيو توسط دست يا پا به كار ميافتد. در زمينـه اسـتفاده لكوموتيوهاي ديزلي مقرراتي درباره شرايط ايمني آن وجود دارد تا خطر احتراق يا انفجار سوخت در مخزن سوخت لكوموتيـو را كمتـر كند يا از بين ببرود. از نقطه نظر ايمني در مقابـل حريـق بايسـتي هميشـه يـك وسـيله خـاموش كـردن حريـق همـراه لوكوموتيـو باشد.گازهاي خارج شده از اگزوز لكوموتيو شامل اكسيد كربن، دي اكسيد كربن، اكسيد ازت و دي اكسيد گوگرد و غيره است كه براي فضاي معدن ناسالم و نامطلوب است. يكي از مقررات استفاده از لكوموتيو ديزلي اين است كه حداكثر مقدار CO را در گازهاي خـارج شونده از موتور ۰۵ ۰ /درصد تعيين ميكند. همين آئين نامه در محاسبه مقدار هواي معدن براي هر اسب قدرت لكوموتيو ۶ مترمكعب در دقيقه هوا تعيين ميكند تا بدين وسيله گازها به اندازه كافي رقيق گشته و هواي معدن را ناپاك نسازد. اگر از موتور جرقه اي خارج و يا از اگزوز شعله به خارج از لكوموتيو سرايت كند در معادن ذغال و گريزودار خطر انفجار گاز گريزو پيدا ميشود كه بايستي پيشگيري گردد. براي پيشگيري از خروج شعله در اگزوز، گازهاي آن را از بين ورقههاي فولادي با فاصله ۰/۸ ميليمتر عبور مي دهند. و نيز براي خنك كردن گازها آن را از يك ظرف سر پوشـيده آب مـي گذراننـد، ايـن ظـرف در مسـير اگـزوز لكوموتيو تعبيه شده است. درجه حرارت گازهاي خروجي بايستي از ۷۰ درجه سانتيگراد بيشتر نباشد. لكوموتيوهاي ديزلـي داراي يـك سپر مقاوم هستند تا به اين وسيله اشيا روي خط كنار زده شود.

لكوموتيوهاي ديزلي  توان بالاتر ولي دود و سر و صداي بيشتري دارند كه هزينه هاي تهويه را افزايش ميدهد.

لکوموتیو

لکوموتیو های هوای فشرده

در لكوموتيوهاي هواي فشرده مقداري هوا به صورت متراكم در يك يا چند كپسـول نگهـداري مـي شـود. هـواي فشرده يك موتور پيستوني را مانند موتورهاي بخار به حركت درآورده و سبب توليد نيروي كششي لكوموتيو مـي شـود. مقـدار هـواي ذخيره شده در كپسول ها و فشار آن با برد لكوموتيو رابطه دارد. فشار هواي ذخيره شده در مخازن ۱۶۰ تا ۲۲۵ اتمسفر اسـت و حجـم كل كپسول ها در لكوموتيوهاي معدني به ۱/۸ متر مكعب ميرسد. فشار هوايي كه به پيستون هاي موتور مـيرسـد كمتـر اسـت يعنـي موتور با فشار ۱۲ تا ۲۵  اتمسفر مربوط به كارخانه سازنده بكار مي افتد و فشار توسط دستگاه تقليل دهنده فشار ابتدا به فشار ۱۵-۲۰ اتمسفر تقليل مي يابد كه هواي آن از هواي ذخيره شده در كپسول تامين مي شود. براي زياد كردن برد لكوموتيو هواي فشـرده سـعي ميشود مقادير بيشتري هوا در مخازن آن ذخيره شود كه در تحقق بخشيدن باين منظور دو عامل حجم و فشار بررسي مي شود. حجم ظروف محتوي هواي فشرده را نميتوان خيلي زياد كرد. زيرا قدرت موتور صرف جابجايي خود لكوموتيو ميگردد. در نهايـت فشـار و وزن از نظر فني به ۲۵۰ اتمسفر و عملاً ۱۰ تن محدود ميشود. تعداد ظروف مخزن هواي فشرده در روي لكوموتيوها معمولا ۳ تا ۱۰ كپسول است كه يكي پس از ديگري به موتور وصل ميشود.

ثبت نام در سناماین

لکوموتیوهای الکتریکی

 • لكوموتيو با منبع برقي بالاسري

در اين لكوموتيوها جريان الكتريسته دائم، حركات موتور لكوموتيو را بطور مطلوب و با سرعت دلخواه ميسر مـي سـازد. لكوموتيـو توسط پانتوگراف كه توسط يك فنر به سيم هوائي تكيه مي كند جريان برق را ميگيرد. ريل ها سيم دوم شبكه را تشكيل مـيدهنـد و توسط سيم مسي در طول به يكديگر متصل ميشوند تا بدين وسيله جريان به سادگي و تقريبا بدون افت از آن عبور كند . توان موتور اين گونه لكوموتيوها ۳۰-۱۰۰ كيلووات است. اختلاف پتانسيل معمول براي بـه حركـت درآوردن ايـن لكوموتيوهـا ۷۲-۲۲۰-۳۸۰- ۵۰۰-۶۰۰ ولت است. در زيـر مشخصـات يـك لكوموتيو الكتريكي معدني بزرگ ملاحظه ميشود :

عرض ريل:۶۰۰ ميليمتر  طول: ۵۰۷۵ ميليمتـر  قطـر چرخ هـا : ۷۸۰ ميليمتـر  ارتفـاع: ۱۶۰۰ ميليمتـر  فاصـله محورها: ۱۲۷۵ ميليمتر  عرض: ۱۰۰۰ ميليمتر  وزن در حدود: /۵ ۱۲ تن  توان موتور: ۷۰ كيلو وات  نيروي كشش حدود: ۲۰۰۰ كيلوگرم و لتاژ: ۲۲۰ يا ۶۰۰ ولت  سرعت حدود: ۱۲ كيلومتر در ساعت  حداقل شعاع پيچ ها: ۱۲ متر

لكوموتيوهاي الكتريكي با سيم هوائي به علت توليد جرقه در محل پانتوگراف بايستي در گالريهايي كار كنند كه حداكثر عيار گـاز متان طبق استاندارد آلمان از ۰/۳ ، % استاندارد انگلستان از ۰/۶ % و طبق استاندارد فرانسه از ۰/۱ % تجاوز نكند و حداقل سرعت هـوا يك متر در ثانيه باشد. تمام گالري ها با اين وسيله باربري بايستي دور از كارگاه استخراج باشد. مقرراتـي دربـاره حـداقل فاصـله محـل عمليات استخراجي با گالري برق دار سيم هوائي تدوين شده است.

 • لکوموتیو باطری دار

چون در لكوموتيوهاي الكتريكي با سيم هوائي هميشه محل عبور لكوموتيو بايستي سيم كشي شده باشد و به علت شرايط خاص ايمني بیان شده اين لكوموتيوها مثل ساير لكوموتيوها همه جا كاربرد ندارند . تفاوت اساسي لكوموتيـو بـاطري دار بـا لكوموتيو سيم هوائي، آزادي از سيم و دامنه كوتاهتر كار آن است. موتورهاي لكوموتيـو بـاطري دار تـا ۱۰۰ كيلـووات قـدرت سـاخته ميشود. دوام كار اين لكوموتيوها به كيلووات ساعت نشان داده مي شود. وزن، قدرت، كشش، سرعت حركت، ابعاد و ساير مشخصـات فني ديگر اين لكوموتيوها شبيه لكوموتيوهاي قبلي است. يكي از لكوموتيوهاي باطري دار متداول، داراي مشخصات فني زيـر اسـت : عرض ريل: ۶۰۰ ميليمتر، ولتاژ: ۷۲ ولت، قطر چرخ: ۴۵۰ ميليمتر، توان: ۱۴٫۴ كيلو وات، فاصله محورها: ۶۵۰ ميليمتر، قدرت كشش: ۷۸۵ كيلو گرم، وزن ۴٫۳ تن، حداكثر سرعت: ۶/۵ كيلومتر در ساعت، طول كل: ۲۶۳۶ ميليمتر، ارتفاع: ۱۳۸۳ ميليمتـر، عـرض: ۸۲۵ ميليمتر، ظرفيت: (۵ ساعته) ۳۴ كيلو وات ساعت، حداقل شعاع پيچ ها: ۵متر تعداد زيادي از معادن ذغال سنگ ايران از لكوموتيو باطري دار استفاده مي كنند . لكوموتيوهاي باطري دار نسبت به لكوموتيوهاي ديزلي داراي توان كمتر مي باشند و نياز به برنامه تعمير و نگهداري دقيقي دارند. همچنين قيمت آنها بالاتر بوده و نياز به زماني بـراي شارژ باطري ها دارند. اين لكوموتيوها در انواع ضد شعله و ضد انفجار نيز ساخته ميشوند.

 

لکوموتیو

لكوموتيوهاي تركيبي (باطري و سيم هوايي)

در اين لكوموتيوها گذشته از وسيله قرار گرفتن برق از شبكه، يك باطري نيز تعبيه شده است. بدين وسيله مـيتـوان قطـار را بـه محلهايي كه سيم هوائي وجود ندارد هدايت كرد. در حقيقت مزايـاي لكوموتيـو الكتريكـي، سـيم هـوائي و بـاطري دار، در ايـن نـوع لكوموتيو در يكديگر ادغام شده است. عيب آن پر هزينه بودن اين لكوموتيوها ميباشد كه از كاربرد فراوان آن كاسته است . به طور كلي در شروع حركت لكوموتيوها ضريب اصطكاك چرخ و ريل از نوع ايستايي بوده و مقدار آن زياد مي باشد ولي با شروع حركت ضريب اصطكاك از نوع جنبشي ميشود كه مقدار آن از ضريب اصطكاك ايستائي كمتر خواهد بود. حداكثر تـوان مـورد نيـاز لكوموتيو در آغاز حركت ميباشد زيرا لكوموتيو علاوه بر تامين نيروي مورد نياز براي غلبه بر نيروي اصطكاك در حال شتاب گيري نيـز ميباشد

در صورت ضعيف بودن موتور، نيروي كششي لازم براي به حركت درآوردن لكوم وتيـو و واگـن هـا و غلبـه بـر اصـطكاك تـامين نميگردد و در صورت اعمال قدرت بيشتر از طريق گاز دادن، چرخها حول محور خود در جا خواهند چرخيد . همچنين بايد توجه داشت كه مسافت لازم براي متوقف كردن وسيله نقليه بستگي به نيروي ترمزي و ضريب اصطكاك سطح چرخ و ريل دارد . در صورت كاهش نيروي ترمزي، مسافت لازم براي توقف افزايش مييابد و در صورت افزايش نيروي ترمزي چرخها بر روي ريل كشيده (ليزخوردن) ميشوند و باعث ساييدگي چرخهاي لكوموتيو ميشود.

قسمت هاي اصلي و مشخصات فني لكوموتيو

بدليل كاربرد وسيعتر لكوموتيوهاي ديزلي نسبت به ساير انواع آن، مشخصات فني اين لكوموتيوها در اينجـا آورده مـي شـود و در انتها تفاوتهاي آن با لكوموتيوهاي باطري دار توضيح داده ميشود . قطعات لكوموتيو به دو دسته قطعات استاندارد و سفارشي تقسيم ميشوند كه قطعات سفارشي در صورت تمايل مشتري و پرداخت هزينه جداگانه تحويل ميشود. لازم به ذكر است كه شركتهاي سازنده در تعيين محدوده سفارشي و استاندارد بودن قطعات با يكديگر تفاوت هائي دارند.

قطعات استاندارد

۱-موتور: كه وظيفه توليد انرژي مكانيكي را دارد .

۲-گيربكس: اين قسمت بعد از موتور قرار دارد و وظيفه كاهش دور موتور و افزايش گشتاور آن به كمك مجموعه اي از چرخدنده ها را بر عهده دارد.

۳-ديفرانسيل و اكسل ها: اين قسمت ها جز مدار انتقال قدرت هستند

۴-ترمزها: براي كاهش سرعت لكوموتيو و در حالت پارك آن از ترمزهاي مختلفي استفاده ميشود.

۵-چرخ

 ۶-سيستم تعليق: اين سيستم كه به سيستم پايداري و راحتي وسيله نقليه اطلاق مي شود، ميتوانـد از نـوع فنـر شمشي و مارپيچي باشد .

۷-بدنه

۸-سيستم هشداردهنده صوتي و تصويري

۹-كنترل پنل: در اين قسمت كليدهاي فرمان، گيج ها ( منظور از گيج فاصله داخـل بـه داخـل دو ريـل يـك خـط مـي باشـد )، و نمايشگرهاقرار دارند .

۱۰-باك سوخت

۱۱-سيستم حفاظت موتور: در صورت افت فشار روغن و يا افزايش غير مجاز درجه حرارت موتور خاموش ميشود .

۱۲ -سيستم ضد لغزش و ضد بكسوات

هنگامي كه اپراتور ميخواهد لكوموتيو را از حالت سكون به حركت در آورد ، اگر پدال گاز را زياد فشار دهد چرخها شروع به درجـا چرخيدن ميكنند و لكوموتيو بكسوات ميكند.

پديده سر خوردن نيز هنگامي رخ ميدهد كه لكوموتيو در حال حركت ميباشد و اپراتور قصد متوقف نمودن آن را دارد. اگر اپراتور فشار ناگهاني و زيادي به پدال ترمز وارد كند چرخهاي لكوموتيو شروع به ليز خوردن روي ريل مي كنند . در ادامه به مزاياي دو سيستم ضد لغزش و ضد بكسوات اشاره اي شده است :

الف) مزاياي سيستم ضد بكسوات

۱-رسيدن به نيروي كشش بهينه با توجه به ضريب اصطكاك چرخها و كشش

۲-كارايي در هنگام اتصال چند لكوموتيو به هم

۳-ساييدگي كمتر چرخهاي لكوموتيو

۴-فشار كمتر به اكسلها و چرخدنده هاي مربوط

۵-تلفيق به موقع اين سيستم با ماسه پاشي(sanding Automatic(

ب) مزاياي سيستم ضد سر خوردن

۱-جلوگيري از صاف شدن چرخها

۲-رسيدن به حداقل مسافت مورد نياز براي ترمز با توجه به ضريب اصطكاك

هنگامي كه چرخها در حين ترمز قفل مي كنند سيستم ضد سر خوردن فشار ترمز را كم ميكند.

لکوموتیو

قطعات سفارشی

۱-سيستم ماسه پاش: در صورت لغزنده بودن مسير ريل اين سيستم بايد سفارش داده شود .

۲-كوپلينگ

۳-كابين راننده

۴-كاتاليست اگزوز: براي كاهش آلاينده هاي خروجي از موتور بكار ميرود .

۵-قابليت اتصال چند لكوموتيو به يكديگر و هدايت آنها با يك راننده

۶-هدايت لكوموتيوها از راه دور و بدون كمك راننده

اكثر قطعات مذكور در لكوموتيوهاي باطري دار وجود دارد و تفاوت در چند قسمت زير ميباشد :

۱-كنترلر: كه وظيفه ايجاد دور متغير و ترمز الكتريكي را انجام ميدهد

۲-باطري: كه از مشخصات اساسي آن ظرفيت ذخيره انرژي در ساعت (kWh (و مدت زمان كاري بر حسب ساعت مي باشد.

۳-محفظه باطري: اين محفظه ضد آب بوده و داراي سيستم تهويه ميباشد .

معرفي توليدات چند شركت سازنده

از شركتهاي سازنده لكوموتيوهاي تونلي و معدني مي توان به شـركتهاي Clayton ،Schoma ،Valente ,Gia ،Brautigam
، Propulsion Fuelcell . اشاره نمود نام برخي از شركتهاي سازنده موتور ديزلي لكوموتيوها نيز عبارتند از: Iveco, Lombardini،
Volvopenta ، Perkines ، Caterpillar ، Deutz

در ادامه فهرست محصولات و مشخصات فني چند شرکت عمده سازنده لكوموتيوهاي معدني و تونلي آورده شده است . در جداول مشخصات فني لكوموتيوها براي شركتهاي مختلف آورده شده است .

لکوموتیو
لکوموتیو

معيارهاي سفارش و انتخاب لكوموتيو

در مرحله انتخاب و خريد لكوموتيوها بايستي برخي پارامترها به شركت سازنده ارائه و پارامترهاي ديگري نيـز از شـركت سـازنده خواسته شود

 • پارامترهای ارسالی

پارامترهاي كه بايد به شركت سازنده ارائه شود به شرح ذيل ميباشد :

۱-ابعاد تونل و لكوموتيو

۲-تناژ بار تعداد شيفت ها، ساعات كاري و چگالي مصالح

 ۳-سرعت كاري لكوموتيو

 ۴-تعداد و حجم واگن ها، نوع كوپلينگ، فاصله كوپلينگ از ريل، ابعاد و ضريب اصطكاك غلتشي ياتاقان واگن ها و چرخ واگن هـا بـا ريل

 ۵-شيب مسير و طول آن و جهت حركت لكوموتيو با بار و بدون بار

 ۶-گيج خط (ميتوان لكوموتيوهائي با گيج متغير درخواست نمود.) پروفيل ريل و حداقل قوس مسير

برخي از گيجهائي كه براي لكوموتيوها مورد استفاده قرار مي گيرد بر حسب ميليمتر به شرح ذيـل اسـت : ۴۵۰ ،۷۵۰ ،۷۶۲،۵۰۰،

 ۹۱۴ ،۹۰۰ ،۶۰۰

 ۷-نصب سيستمهاي ويدئويي، مخابراتي

 ۸-قابليت كوپله نمودن چند لكوموتيو به يكديگر و هدايت آنها توسط يك راننده

 ۹-كنترل لكوموتيو به كمك كنترل كننده منطقي هوشمند ( Controller Logic Programmable(

۱۰-اعلام نياز به تجهيزات ضد شعله .

۱۱-ارائه موقعيت پروژه شامل ارتفاع از سطح دريا، فشار و رطوبت محيط، حداكثر و حداقل دما

۱۲-در صورت نياز درخواست نصب سنسور تشخيص گاز متان و اكسيژن

۱۳-سيستم ماسه پاشي

۱۴-اعلام اين مطلب كه آيا واگنها ترمز جداگانه دارند يا خير .

۱۵-در مورد لكوموتيوهاي باطري دار و لكوموتيوهايي با برق، بالاسري منابع تامين جريان و مشخصات آنها

لکوموتیو
 • پارامترهای درخواستی

پارامترهاي كه بايد از شركت سازنده خواسته شود به شرح ذيل ميباشد:

 ۱-ابعاد هندسي با احتساب ضربه گير و كابين راننده

 ۲-وزن

۳-ارائه نمودارهاي دور توان و گشتاور موتور و ميزان مصرف سوخت 

 ۴-سرعت در حالت بي باري و بار كامل و تعداد دنده هاي عقب و جلو

 ۵-نيروي كشش در طول حركت و آغاز حركت 

 ۶-تعيين نوع ترمزها، كوپلينگ و سيستم تعليق

۷-ارائه استاندارد ساخت لكوموتيو، موتور، آلاينده ها ( دود )، صوت، ايمني و … و شركتهاي سازنده اجزاي لكوموتيو

 ۸-ظرفيت باك

۹-فاصله اكسلها از يكديگر و تعيين حداقل شعاع چرخش

۱۰ -ارائه محاسبات تعيين توان و وزن لكوموتيو

۱۱-ارائه نمودارهاي نيروي كشش، ضريب اصطكاك و سرعت لوكوموتيو

۱۲ -دارا بودن سيستم ضد سرخوردن و ضد بكسوات

۱۳ – در مورد لكوموتيوهاي باطري دار در صـورت نيـاز بايـد سيسـتم هاي شـارژ بـاطري و طريقـه جابجـائي بـاطري و در مـورد لكوموتيوهاي با برق بالاسري يكسو كننده جريان در خواست شود .

براي داشتن لكوموتيوي با وزن و توان بالا ميتوان چند لكوموتيو را به يكديگر متصل نمود

منبع:دفتر نظام فني اجرايي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!