پمپ تزریق؛معرفی،کاربرد،مشخصات و انواع

پمپ تزریق

معرفي

از پمپ تزریق معمولاٌ براي تزريق سیمان و آب و … استفاده می شود.

تزريق روشي است كه توسط آن ماده تزريق به خلل و فرج و درزه و شكاف يا حفره هاي سنگي و خاكي توسط پمپ هـا، تزريـق شده و موجب بهبود مشخصات آن ميگردد، به طوري كه در اثر آن نفوذپذيري لايه ها كم، مقاومت لايه ها زيـاد و تغييـرات شـكل پذيري كم ميشود . 

براي اين منظور گمانه هايي حفر شده و سپس ماده تزريق با فشار بالا توسط پمپ ها تزريق ميگردد تا اينكه حفره هاي اطـراف مقطع تزريق شده پر و شرايط مورد نياز طراحي را فراهم نمايد. عمليات تزريق كاربرد گسترده اي در مهندسي جديد عمران دارد.

کاربرد پمپ تزریق

از پمپ تزریق معمولاٌ براي تزريق سیمان و آب ، پودر سنگ و آب، خاك رس و آب،، ماسه و آب ،قیر و مواد شیمیایی استفاده می شود. البته مواد تزريق محدود به موارد بالا نبوده و از تركيبـات ديگـري نیز استفاده ميشود. از اين پمپ ها در تزريق در سنگها با فشار بالا، لاينينگ تونل ها، تزريق تماسـي و تحكيمـي، تزريـق سـيمان و مشتقات آن در خاك و سنگ، پر كردن فضاهاي خالي ، تزريق در كابل ها و راك بولت ها، در كارهـاي دريـايي و زيـر آبـي، پوشـش گذاري، در شفت ها و سوراخ ها، اسپري كردن به صورت پوششي، پايه ماشين هاي صنعتي، دالها، پايداري كابل ها، تعمير فونداسيون ها، آنكرها، پايداري خاك، تعمير بتن، ترميم كف ها، و بعضي از انواع ديگر اين پمپ ها در تونل كاري، معدن كاري، فونداسيون سدها، تراكم خاك ها، تزريق در سنگ و خاك، تزريق حرارتي، تزريق نفوذي، آنكرها در خـاك، راك بولـت هـا و در بسـياري مـوارد ديگـر استفاده ميشوند.

مشخصات فني، قدرت و ظرفيت

مشخصات فني، قدرت و ظرفيت پمپ هاي تزريق در جدول نشان داده شده است.

پمپ تزریق

انواع پمپ تزریق

براي اجراي عمليات تزريق دو نوع پمپ هستند كه بسيار متداول و معمول بوده و بالاترين كاربرد را در اين امر دارا مي باشند. اين دو پمپ عبارتند از پمپ حفره حلزوني و پمپ پيستوني.

  • پمپ حفره حلزونی

اغلب از این پمپ ها در كارهاي زيرزميني استفاده مي شود و طرز كار آنها به اين نحو است كه با چرخش سريع پروانه هاي چرخ دوار مصالح تزريق با سرعت زیاد از طريق دهانه مكش به مركز پمپ مي رسد و از آنجا با نيروي گريز از مركز بـه اطـراف تيغـه پمپ پرتاب ميگردد و از طريق مجراي حلزوني يا مجراي رانش با تبديل انرژي جنبشي به فشار رها ميگردد . براي تزريق مخلوط هاي غليظ كه حاوي درصد بالايي از ماسه باشد و يا حتي براي تزريق ملات سنگين اغلب از ايـن پمـپ هـا استفاده ميشود. اين پمپ ها با فشار ثابت و با سرعت چرخش معين تنظيم مي گردد و مواد را همانطور كه قبلاً گفته شد بـه صـورت پيوسته پمپ مينمايند. در اين حالت از دو يا چند پمپ به صورت سري نيز مي توان استفاده كرد. ميزان خروجي به اندازه نيروي مـواد بستگي دارد . وقتي كه مواد ويسكوزيته بالا، ساينده و يا مملو از مواد جامد باشد، استفاده از اين پمپ ها راه حل خوبي است. اندازهاين پمپ ها و خروجي هاي مختلفي دارند و همچنين براي فشارهاي مختلفي ساخته شده اند. در همه اين نوع پمپ ها تزريـق بـا سـرعت هـاي متفاوت را ميتوان انجام داد و به راحتي مي توان بر روي جريان خروجي مسلط بود. همه اجزا اين پمپ به سادگي كار مي كننـد و بـه راحتي قابل تميز كردن هستند و نگهداري آنها نيز راحت مي باشد. اين پمپ ها به راحتي توسط اپراتور قابل كنترل هستند . انواع ايـن پمپ ها به صورت هيدروليكي، برقي، ديزلي، بنزيني و انواع ديگر با هوا كار ميكنند.

پمپ حلزونی

اغلب پمپ هاي حفره حلزوني پيشرفت هاي كه در كارهاي زيرزميني از آنها استفاده ميشود به صورت رانش مستقيم كـار مـيكننـد. بدين صورت كه توسط نيروي حاصل از هوا به كار خود ادامه مي دهند. سرعت پمپ و مقدار خروجي ملات تزريق، با استفاده از شـير تنظيم مقدار هواي تحويلي به صورت رانش انجام ميگيرد. در اين مورد با استفاده از تغيير ميزان ملات تزريق تحويلي، ميتوان مقدار و فشار ملات وارده به خط تحويل را بيشتر كنترل نمود . در اين حالت چنانچه كنترل جريان ملات تزريق، از طريق شير مزبور صورت ميگيرد، خط فرعي نيز به نوبه خود، ملات تزريق را از خروجي پمپ، به داخل مخلوط و يا هم زن (قبل از آنكه ملات به داخل خـط تحويل ملات تزريق برود) برميگرداند. با توجه به اين كه پمپ هاي حفره حلزوني پيشرفته، با ماشين هاي ديزلي كار ميكنند، بـراي كنترل سرعت پمپ، بايستي از دستگاه انتقال نوع تغيير مكان خودكار استاندارد استفاده نمود . اين دستگاه نيز به نوبه خود مقدار ملات تزريق خروجي از پمپ و همچنين فشار پمپ را كنترل مي كند. از آرايش برگشتي خط فرعي نيز بـراي كنتـرل بيشـتر مقـدار مـلات تزريق و همچنين فشار ورودي به خط تحويل، استفاده مي شود. از پمپ هاي حفره حلزوني پيشرفته، براي پمپاژ مخلوط هاي تزريـق آب، سيمان و بنتونيت استفاده ميشود. اين پمپ ها نيز قادرند، ملات هاي ماسه دار تزريق را نيز پمپ نمايند . در اين حالت، خاصـيت خورندگي ماسه، مقدار فرسودگي پمپ را افزايش ميدهد . در بعضي از انواع اين مدل هم، خود دستگاه داراي ميكسر مي باشد كه اين مدل هم قابليت ميكس كردن و پمپ كردن را با هـم داراست. در بعضي از انواع اين دستگاه دو تانك ميكس وجود دارد كه هركدام جداگانه كار ميكنند

ثبت نام در سناماین
  • پمپ پیستونی

براي تزريق مواد معلق، اكثراً از پمپ هاي پيستوني دوبل استفاده ميشود كه ظرفيت آنها به بيش از ۱۰۰ ليتر در دقيقـه و فشـار آن ها به بيش از ۱۰۰ بار هم ميرسد . با اين پمپ ها مي توان مواد معلق حاوي ماسه را كه قطر دانه ها ۲ تا ۳ ميلي متر باشد را پمپ نمود. ظرفيت اين پمپ ها بالاست و با كاهش ظرفيت مي توان فشار اين پمپ ها را به صورت قابل توجهي افزايش داد. در ايـن نـوع دستگاه فشار در خروجي داراي نوسان است و براي تزريق به صورت يكنواخت، نصب دستگاه تنظيم فشار، مناسب ميباشد.

اگر استفاده از ماسه مد نظر باشد، عمليات ميتواند با پمپ پيستوني صورت پذيرد. پمپ پيستوني، بهترين كـاربرد و همخـواني را براي پمپاژ ملات هاي ماسه دار تزريق، دارا ميباشد. اين پمپ ها حداكثر انعطاف پذيري ممكنه را داشته و با شـرايط واقعـي كـه در محل كارگاه به آن برخورد ميشود نيز بالاترين همخواني را دارا خواهد بود. پمپ هاي پيستوني غالباً براي پر كـردن حفـرات بـزرگ غارها و همچنين براي تزريق پر كننده در پشت پوشش هاي فولادي و قطعات پيش ساخته، به كار مي آيند. آنهـا همچنـين (تـا حـد كمتري) براي تزريق تماسي نيز مورد استفاده قرار ميگيرند. از اين پمپ ها براي حجم هاي زياد و كارهاي زيرزميني و سـنگين نيـز استفاده ميشود . يكي از معايب عمده پمپ هاي پيستوني اين است كه آنها حين كار، فشار ضرباني ايجاد مي كنند كه اين امر بويژه در مواردي كه به فشارهاي حداكثر پايين نياز ميباشد، روند كنترل فشار را مشكل خواهد نمود. يكي از معايب ديگر نيز اين اسـت كـه غالبـاً، حـين اجراي عمليات تزريق قسمت هاي ورودي و خروجي آن گير ميكند كه در نتيجه اين امر باعـث از دسـت دادن گمانـه مـورد تزريـق ميشود . بعضي از انواع اين پمپ ها سه پيستونه هستند. بعضي از اين پمپ ها با هوا، انواع ديگر به صورت هيدروليكي، برقي، ديزلي و يـا با بنزين كار ميكنند.

انواعي از اين پمپ ها به سهولت قابل حمل هستند كه يا به صورت هيدروليكي و يا با هوا كار ميكنند. وزن سبك اين نوع پمپ ها كه از آلومينيم ساخته شده باعث حمل اين پمپ ها مي شود. همچنين اين پمپ ها كه قابليت حمل را دارنـد قابليـت پمـپ كـردن پيوسته را فراهم ميكنند و معمولاً اين پمپ ها دو پيستوني هستند. بعضي از انواع ديگر به صورت دستي كار مي كننـد و ماننـد قبـل وزن كم آلومينيمي باعث حمل آنها ميشوند و همچنين اين پمپ هاي دستي قابليت پمپ كردن پيوسته را نيز دارا ميباشند و نيـز دو پيستوني هستند.

پمپ پیستونی

قسمت هاي اصلي ماشين

در پمپ هاي پيستوني كه بيشتر مورد استفاده قرار مي ،گيـرد ايـن پيسـتون در دو سيلندر كه بر روي يك رام قرار گرفته اند در جهت مخالف يكديگر عمل مي ،كنند به نحوي كه در هر سيكل يكي از پيستون ها آميزه تزريق را به داخل خط تزريق پمپ ميكند. عمل سيركولاسيون به وسيله سوپاپ ساچمه اي در روي هر سيلندر تنظيم ميشود، ميزان پمپاژ و فشار آن با سرعت موتور هيدروليكي تنظيم ميگردد.

مقطع پمپ هاي حفره حلزوني در بخش چرخنده پمپ در طول محور حلزوني اش كه نسبت بـه محور چرخنده حالت خارج از مركز دارد، داراي مقطع ثابت دايره اي است.

بخش ساكن پمپ كه معمولاً از لاستيك يا مواد الاستومر ساخته ميشود يك مارپيچ حلزوني داخلي است با يـك گـامي كـه دو برابر گام در رتور است. رتور با يك موتور الكتريكي كار ميكند كه داراي دندهاي است كه تغيير سرعت چرخش را تعديل مـي نمايـد . فشار در خروجي به طول پيچ بستگي دارد و مقدارش در يك مرحله به بيش از ۱۰ اتمسفر ميرسد. اگر فشار بيشتري مورد نياز باشـد از دو يا چند پمپ به صورت سري استفاده مي كنند.

منبع:دفتر نظام فني اجرايي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوری

برخی از تامین کنندگان پمپ تزریق در سناماین👇

خرید و فروش پمپ تزریق در سناماین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!