کامیون؛معرفی،کاربردها،مشخصات و انواع

کامیون

معرفي

کامیون به دستگاه كشنده اي اطلاق ميشود كه متشكل از يك شاسي و يك كشنده (موتور) باشد. بسته به اينكـه بـر روي شاسي چه نوع تجهيزات و يا ملحقات ديگري متصل شود، نام گذاري متفاوت مي گردد. ميتوان بر روي شاسـي كـاميون تجهيزاتـي نظير تراك ميكسر، اتاق حمل كالا، جرثقيل، كفي، پمپ بتن، تانكر حمل مايعات، آبپاش، قيرپاش و همچنين كمپرسي حمـل مصـالح قرار داد. از آنجا كه هر كدام از ماشينهاي يادشده در جاي خود مورد بررسي قرار گرفته اند، در اين بخش صرفاً بـه كمپرسـي پرداختـه شده و با كمي اغماض كمپرسي و كاميون معادل هم به كار رفتهاند. چنانكه مصطلح نيز همينطور است.

انتقال مصالح حاصل از حفاري يكي از مهمترين مسائل عمليات خاكي است كه توسط كاميون ها انجام ميشود. البته انواع وسائل حمل و نقل مصالح حفاري نيز وجود دارند كه شامل تسمه نقاله، واگن و موارد ديگر مي باشند. سيستم تسمه نقاله براي حمل مـواد در فواصل محدود درون كارگاه به كار ميرود. معمولاً براي حمل در محيط كارگاه و خارج آن از كاميونها استفاده ميشود.

کامیون ها در انواع ديزلي، بنزيني و يا گازسوز، يك يا دو ديفرانسيلي و با دو، سه يا چهار محوره به بازار عرضه مـي شـوند و تمـام اين انواع در جادههاي آسفالته و غير آسفالته يا خارج ازجادههاي عمومي حركت ميكنند. كاميونهايي كه مخصوص حركت در خـارج از جادهها به ويژه معادن هستند ميتوانند در ابعاد بزرگتري ساخته شوند و ظرفيتي در حدود چند صد تن داشته باشند . استفاده از ايـن کامیون ها در مقادير بزرگ جابجايي به صرفه ميباشد.

موارد کاربرد

با توجه به انواع كاميون، موارد كاربرد آنها به قرار زير است :

 • حمل مصالح خاكي و قطعات سنگي در تمامي شرايط محيطي
 •  استفاده در عمليات سنگين خاكي از قبيل سدسازي، تونلسازي، معادن و غيره
 • تخليه خاك به صورت دپو در امتداد يك مسير

مشخصات فني، قدرت و ظرفيت

كاميون در صورتي كه اتاق بار آن كج شده و مواد داخل را به وسيله جك هيدروليكي تخليه كند، كمپرسي ناميده ميشود. قـدرت و ظرفيت کامیون ها رابطه مستقيم با هم دارند. به اين مفهوم كه هر چه ظرفيت كاميون بيشتر باشد، قدرت آن نيز بيشتر خواهد بـود و هر چه قدرت بيشتر باشد ظرفيت بيشتري را مي تواند داشته باشد. البته مقررات وزارت راه و ترابري نيز در ظرفيت کامیون هاي جاده اي تاثير دارد. به عنوان نمونه در ايران کامیون هاي ۶ چرخ حداكثر ۱۹ تن با بار و كاميونهاي ۱۰ چرخ ۲۶ تن با بار ظرفيت دارند .

همچنين شكل كاميون نيز در ظرفيت آن تأثير ميگذارد. حداقل سه روش براي بيان ظرفيت واگنها و كاميونها وجود دارد. اول، مقدار قابل حمل بر حسب تن، دوم، بوسيله حجم پر و سوم، بوسيله حجم انباشته بر حسب متر مكعب .

حجم اتاق كاميون، از كف تا صفحه فرضي كه از لبه هاي بالائي اتاق ميگذرد را ظرفيت پر ميگويند و بار نبايـد از سـطح ايـن صفحه بالاتر باشد. در واقع ظرفيت پر، حجم هندسي اتاق بارگيري كاميون است . ظرفيت انباشته عبارت است از حجـم مـوادي كـه بصورت انباشته، محل بارگيري را بصورت يك توده ريخته شده مي گيرد و بالاترين نقطه مواد، بالاتر از لبههاي كناري اتاق بارگيري واقع ميشود. ظرفيت بايد بر حسب متر مكعب بيان شود. در حاليكه ظرفيت پر براي هر دستگاه مقداري ثابت است، ظرفيت انباشته با ارتفاعي كه بالاتر از سطح لبه هاي كناري دارد و با طول و عرض كاميون تغيير ميكند.

خاك هاي مرطوب يا خاك رس ماسه اي با زاويه شيب ۱ به ۱ به مي تواند حمل شود. در حاليكه شن خشك و يا ماسه، شيبي بيشتر از ۳ به ۱ به (افقي به عمودي) نخواهد داشت. براي تعيين ظرفيت انباشته يك دستگاه لازم است كه ظرفيـت پـر، طـول و عـرض اتاق كاميون و زاويهاي كه تحت آن زاويه مواد بار شده در هنگام حركت كاميون ثابت مـيمانـد معلـوم باشـد. جـاده موقـت حمـل اجـازه بهره برداري با ظرفيت انباشته بيشتري را نسبت به راه موقت ناهموار مي دهد. بخاطر تغييرات در ظرفيت انباشته دستگاهها، بهتر است مقايسه آنها بر اساس ظرفيت پر صورت گيرد. در هر صورت بايد ظرفيت بر اساس واقعيت تعيين شود و يا با مقايسه معلوم گردد .

در هنگام حمل مواد سنگين وزن نظير سنگ آهن، مقدار بار قابل حمل بر حسب تن مورد نظر است، ظرفيت وزني، حجم مـواد را محدود مينمايد. به هرحال هنگامي كه وزن مخصوص مواد چنان باشد كه وزن بار از مقدار مجاز بيشتر نشود، دستگاه را مي توان تـا ظرفيت انباشته بار نمود و در زماني كه اجازه حمل بار بيشتري داده شود، قطعاً در بدنه كاميون آهن كشي و تقويت ضرورت دارد .

هر چه ميزان ظرفيت كاميون بيشتر باشد، نياز به موتور قويتري است تا قادر به كشيدن وزن سنگينتر باشد. همچنـين سـرعت كاميونها نيز رابطه مستقيم با قدرت دارد. هر چقدر سرعت بيشتري مد نظر باشد، قدرت بيشتري نياز است. شايان ذكر است با افزوده شدن ظرفيت كاميون، نياز به کامیون هاي غولپيكر با قدرت بيشتر داريم كه اين امر باعث ميشود تا قدرت مانور كاميون ها و سرعت آنها كاسته شود . كاميونها بر حسب اينكه کامیون هاي جادهاي باشند و يا غير جادهاي داراي قدرتها و ظرفيتهاي مختلفي هسـتند.

جداول محدوده قدرت و ظرفيت كاميونها و سرعت آنها را نشان ميدهد.

کامیون

انواع کامیون

کامیون ها را ميتوان با توجه به عوامل متعددي گروه بندي نمود، از جمله آنها عبارتند از:

 1.  اندازه و نوع موتور: بنزيني، گازوئيلي، به ندرت گازسوز
 2.  تعداد دنده ها
 3. نوع محرك بودن آنها: دو چرخ محرك، چهار چرخ محرك، شش چرخ محرك و غيره
 4. تعداد چرخ ها و محورها و ترتيب چرخهاي محرك
 5.  روش تخليه خاك: از عقب، جانبي و كف
 6.  نوع موادي كه ميتوانند حمل كنند: خاك، سنگ، زغال سنگ و سنگ آهن و غيره
 7.  ظرفيت بر حسب تن و يا متر مكعب
 8.  روش تخليه براي تخليه بار از عقب بصورت هيدروليكي يا كابلي

كاميون هاي را به طور كلي ميتوان به دو نوع كاميون هاي جادهاي و غيرجـاده اي تقسـيم نمـود. كاميون هـاي جـاده اي بـه لحـاظ مقررات ترافيكي قادر به تردد در جاده ها هستند، در حاليكه كاميون هايي كه ظرفيت آنها از مقادير مجـاز تجـاوز نمايـد، صـرفاً بايـد در كارگاه ها استفاده شده و براي تردد بين كارگاه ها بايد سوار كفي يا بوژي شوند. كاميون هاي غيرجاده اي به انواع دامپتراك و كاميون هاي كمرشكن تقسيم ميشوند. لازم به ذكر است كاميون ها از نظر نـوع تخليه نيز به كاميون هاي كمپرسي و غير كمپرسي تقسيم مي شود . نوع كمپرسي داراي جك هيـدروليكي بـه منظـور عمـل تخليـه ميباشد.

ثبت نام در سناماین

کامیون عادی جاده ای

اين كاميون ها مخصوص حركت در جاده ها ساخته ميشود. كاميون هاي عادي در مورد حمل مواد داراي انعطاف پذيري زياد بوده و انواع مختلف آن به صورت ديزلي يا بنزيني (انواع كوچك)، يك يا دو محور متحرك، دو يا سه يا چهار محوري وجود دارد. ايـن نـوع كاميون ها به علت عبور در جاده ها داراي محدوديتهايي ميباشند. كاميون هايي كه مخصوص جاده ها سـاخته مـيشـوند، بايـد مقـررات ترافيكي زير در آنها رعايت شوند :

 – ۲/۶ عرض كمتر از متر

 – ۴/۵ ارتفاع كمتر از متر

– حداكثر طول كاميون دو محور: ۱۰ متر

– حداكثر طول كاميون سه محور: ۱۲ متر

کامیون هاي جادهاي به علت كوچك بودن داراي مانور بالا و همچنين در پروژه هاي مختلف بـا سـهولت زيـاد قـادر بـه حركـت ميباشند و داراي انعطاف پذيري بالا در حمل مواد هستند . اين نوع كاميونها داراي قدرت تا ۴۲۰  اسب بخـار نـوع ۴ محـور و وزن خالي حداكثر ۲۵ تن ميباشند. معمولاً سرعت آنها بالا و تا km/h 70 در زماني خالي بودن مـيرسـد. مقـدار سـقف بـاري كـه ايـن كاميون ها حمل ميكنند، بستگي به نوع مصالح و موادي كه حمل مي كند دارد، ولي براي جلوگيري از وارد شـدن خسـارت بـه جـاده حداكثر ۱۸ تن در هر محور محدود شده است. ظرفيت اتاق بار در حالت پر ميتواند به ۱۵ متر مكعب و در حالت انباشته بـه ۲۰ متـر مكعب برسد.

کامیون

کامیون غیر جاده ای

به دليل عدم استفاده اين نوع کامیون ها در جاده ها، محدوديت ترافيكي کامیون هاي جادهاي را ندارند. بنابراين داراي جثه بزرگتر و حجم و قدرت بيشتري هستند. در ايران به اين نوع كاميونها اصطلاحاً دامپتراك گفته ميشود. اين نوع كاميونها براي حمل خاك و سنگ استفاده ميشود و براي انجام عمليات حمل خاك در روي زمينهاي ناصاف ، غيـر همـوار و خـارج از محـيط آسـفالتي طراحـي شده اند. اين نوع كاميون ها كه در پروژههاي عمراني رايج هستند، داراي وزن خالي بين ۲۵ تا ۲۷۲ تن ميباشند كه قدرت موتور بـين ۳۵۰ تا ۳۲۲۷ اسب بخار را براي حمل بار بين ۳۰ تا ۳۴۰ تن را لازم دارند. سرعت اين كاميونها بالا نميباشد و با افـزايش وزن بـار پايين تر ميآيد، معمولاً سرعت بين ۴۵ تا ۷۰ كيلومتر بر ساعت از آنها انتظار ميرود. قدرت مانور آنها از كاميون هاي جـاده اي كمتـر است. حجم اتاق اين كاميون ها در حالت پر ۱۵ تا ۱۷۳ متر مكعب و در حالت انباشته بين ۲۰ تا ۲۲۰ متر مكعب ميباشد. نوع بـزرگ و عظيم الجثه اين كاميون ها بيشتر در پروژههاي عمراني سنگين مثل سدها، موج شكن ها يا حجم عمليات خاكي بالا و يا عمليـات معدني مورد استفاده قرار ميگيرند.

کامیون

کامیون های کمر شکن

همانطور كه از نام اين نوع کامیون ها مشخص است از دو قسمت تشكيل شده اند. قسمت موتور و قسمت اتاق كـه توسـط يـك مفصل به هم متصل هستند. در واقع عملكرد كاميونهاي كمرشكن، شبيه اتاقهاي مخصوص حمل مـواد خـاكي هسـتند كـه بوسـيله تراكتور يا كاميون تراكتور كشيده ميشوند. اين ماشين فقط براي حمل مواد خاكي طراحي شده است و مواد حمل شده را يا از عقب و يا از كف واگن و يا از پهلوها تخليه ميكنند، بعضي از اين كاميونها داراي مجراي تخليه طولي هسـتند، كـه بيشـتر در مـورد ايجـاد خاكريزها مورد استفاده قرار ميگيرند. اين كاميونها نيز بر دو نوع داخل جادهاي و خارج از محدوده جادهاي ميباشـند كـه نـوع غيـر جادهاي آن بيشتر است، زيرا وجود مفصل كمرشكن قدرت مانور آنرا نسبت به كاميون هاي عادي در ناهمواري هاي خارج جاده بيشـتر ميكند

معمولاً اين نوع كاميونها داراي قدرت بين ۱۵۰ تا ۴۰۰ اسب بخار و وزن بين ۱۵ تا ۳۵ تن و سـرعت مـاكزيمم ۴۰ تـا ۶۰ تـن ميباشد مقدار باري كه ميتوانند حمل كنند به ۲۰ تا ۴۰  تن بستگي به نوع موتور كشنده و حجم اتاق ميرسد. اتاق ها نيز بين ۱۰ تا ۲۰ متر مكعب در حالت پر و بين ۱۳ تا ۳۰ متر مكعب در حالت انباشته موجود ميباشند كه تريلر قادر به كشيدن آنها با بار ميباشد

طبقه بندي كاميونها به روش ديگري هم رايج است. اين طبقه بندي بر طبق نوع فعاليت و اتاق و عمليات تخليه اي كه كـاميون انجام ميدهد به قرار زير ميباشد:

 •  كاميون با اتاق روي شاسي و عمليات تخليه از پشت
 •  كاميون با اتاق يدك كش و عمليات تخليه از كف
 •  كاميون با اتاق روي شاسي و عمليات تخليه از جانب
 • كاميون با اتاق يدك كش و عمليات تخليه از جانب
 •  كاميون با اتاق يدك كش و عمليات تخليه از پشت
کامیون

قسمت هاي اصلي كاميون ها و مشخصات فني آنها

 • شاسي

شاسي شامل دو تير موازي است كه بـراي نگـه داشتن موتور و محورها ميباشد. در قسمت جلو اين دو تير از هم دورتر مي باشند. اين حالت فيزيكي نقش ضربه گير را دارد. فاصله دو تير در قسمت عقب ۸۶ سانتي متر و فاصله عقبترين نقطه تير تا محور عقبي ۱۵۲ سانتيمتر ميباشد. شاسي هاي ديگري نيز موجـود ميباشندكه اين فاصله به اندازه۱۸۰-۲۱۰ يا ۲۴۰ سانتيمتر ميرسد. مقدار عرض و طول اين قسمت به صورت استاندارد وجود دارد

 •  فنرها

فنرها از نوع برگي هستند. اين فنرها توسط ۲ بست u شكل و يك پيچ مركزي به شاسي متصل شده اند (بصورت مفصلي). اين فنرها (فنرهاي محور عقب) بيشترين بار را تحمل كرده ونسبتاً سنگين هستند. يك فنر در بالاي فنر اصلي قرار گرفته است تا در هنگام بارگيري به فنر اصلي كمك كند.

البته در كاميون هاي جديد دو سيلندر هيدروليكي جايگزين اين فنر شده است. هنگامي كه بار كمي روي كاميون قرار دارد فنرهاي كمكي وارد عمل شده و از فشرده شدن فنرهاي اصلي جلوگيري ميكنند. هر فنر كمكي توسط يك جفت بست u شكل و پيچ مركزي به محورها بسته شده است. تمام بار وارد بر كاميون توسط اين فنرها به شاسي منتقل ميگردد. اين فنرها نقش بسيار مهمي در كاميون دارند و همواره بايد تحت مراقبت باشند. محور جلويي روي يك تير I شكل قوي قرار دارد كه ديفرانسيل نيز بر روي اين تير قرار دارند.

 •  اتاق كاميون

اين اتاق شامل يك جعبه و مقداري زنجيرپين است. اگر اين اتاق به سيستم هيدروليكي (بطـور انتخـابي) مجهز باشد كمپرسي نام دارد. سيستم هيدروليكي شامل پمپ هيدروليكي، جك هيدروليكي و مقسم است. انواع مختلفي از اتاق هـا و سيستمهاي هيدروليكي ساخته ميشوند.

شاسي اتاق توسط ۲ مفصل به شاسي كاميون متصل شده است. اطرف اتاق ورقهاي آهني وجود دارند كه توسـط ۲ قـوطي در بالا و پائين و ورقهاي v شكل تقويت شده اند.

در جلو و عقب اتاق دو زائده به نام مرغك وجود دارد كه محل نصب صفحه هايي براي بالا بردن ظرفي ت اتاق ميباشـند. درب تخليه عقب توسط ۲ پين از قسمت بالا كه ميتوان آنها را در آورد لولا شده است، اما پينهاي لولاي پائيني ثابت ميباشند. لولاهـاي پائيني توسط يك اهرم در قسمت چپ و عقب اتاق بوسيله راننده ميتواند باز شوند.

 • سيستم هيدروليك

شامل يك جك، پمپ هيدروليك و مقسم است. پمپ نيروي خود را از قسمت انتقال قـدرت توسـط يك شفت ميگيرد و هنگامي كه كار ميكند كه كلاچ رها شده باشد و دنده تخليه انتخاب گرديده باشد . مقسم به بدنه جـك متصـل شده است و داراي ۳ وضعيت بلند كردن، ثابت و پائين آوردن است. مقسم از اتاقك راننده كنترل ميگردد. جك هيدروليك يك طرفه ميباشد و اتاق بوسيله وزن خودش به حالت اول برمي گردد. احتمال دارديك فنر بين پيستون و جك قرارداده شـده باشـد. ايـن فنـر باعث شروع حركتي برگشتي اتاق هنگاميكه بار را خالي كرده وفشار كمي براي برگشتن به حالت افقي دارد مي شـود. هميشـه يـك اتصال يا يك زنجير براي جلوگيري از دور شدن بيش از حد اتاق از شاسي در زمان تخليه به همراه يـك فنـر جـذب كننـده ضـربه لحظه اي وجود دارد.

کامیون
 •  ترمزهاي خلاء

ترمزهاي كاميون بصورت هيدروليكي ميباشند. اين سيستم توسط يك پمپ خلاء كار مـيكنـد. سيسـتم خلا درون موتور ميتواند به عنوان ترمز و خيلي از كارهاي ديگر (مثلاً براي تعويض آسانتر دنده) استفاده گردد.

 • تايرها

سرعت بالا به همراه پيچهاي زياد، استفاده بيش از حد از ترمز و جـاده هـاي خـراب عوامـل مـؤثر در تخريـب تـاير ميباشند . همچنين باد كم لاستيك و بارگيري زياد كاميون موجب تخريب لاستيك مي گردد. بر روي چـرخهـاي جلـويي بـار بسـيار كمتري نسبت به چرخهاي عقبي اعمال ميشود و ميتوان از چرخهاي سبكتر و ضعيف تر براي چرخهاي جلو استفاده كرد.

 ۱-تايرهاي جفت

تايرهاي جفت شكل شماره -۷-۲ ۱۰ (تايرهايي هستند كه روي يك محور قرار مـيگيرنـد. بنـدرت پـيش مي آيد كه تايرهاي جفت در جلوي كاميون قرار گيرند. تايرها داراي اندازه ها و تعداد لايه و آجهاي مساوي هستند و همچنين فشاري يكساني را تحمل ميكنند. اگر اندازه تايرها و فشار باد آنها مساوي نباشد بار ب صورت غير مساوي روي تايرها تقسـيم شـده و يكـي از لاستيك ها سريعتر از ديگري تخريب ميشود.

۲-تايرهاي جلو

تايرهاي جلو به دليل حمل بار كمتر، ديرتر از تايرهاي عقب فرسوده مي گردند. چرخهاي جلو هيچگاه مـوازي يكديگر نميباشند زيرا هدايت ماشين در حاليكه جلوي تايرها به همديگر نزديكتر از پشت آن و پائين تايرهـا از بـالاي آنهـا نزديكتـر باشد راحت تر ميشود. به اين زاويه قرارگيري تايرها زاويه انحراف گفته ميشود. اگر زاويه انحراف بـيش از اندازه منفي باشد احتمال دارد كه اكسل شكم داده باشد.

کامیون

عملكرد كاميون ها در انواع خاك و سنگ

عامل مهمي كه در بازده يك كاميون و يا يك واگن كه توسط تراكتور كشيده مـيشـود دخالـت دارد مقاومـت غلتشـي راهموقت با توجه به خاك و سنگ آن است. عمدتاً مقاومت غلتشي توسط دو عامل بدست ميآيـد. يكـي شـرايط فيزيكـي راه موقـت و ديگري لاستيك دستگاه حمل كننده خاك. با نگهداري مناسب راه و با انتخاب اندازه لاستيك مناسب و تنظيم صحيح فشار باد آن تا حدود قابل توجهي ميتوان مقاومت غلتشي را كاهش داد .

جاده حمل موقتي كه خاكي است و نگهداري نمي شود و يا خيلي كم نگهداري ميشود خيلي زود ناهموار، شل و نرم شده و ممكن است با توجه به شرايط خاك و آب و هوا مقاومت غلتشي برابر با ۱۵۰ تا ۲۰۰ كيلوگرم به ازاي هـر تـن بوجـود آورد . اگـر راه بطور مناسب با گريدر و پاشيدن آب و تراكم مورد نياز نگهداري شود ، امكان آن وجود دارد كه مقاومت غلتشي به ۲۵ كيلـوگرم بـراي هر تن و يا كمتر از آن تقليل يابد. آبپاشي راه باعث حذف گرد و خاك كه باعث كم شدن ديد مي شود خواهد شد كه خسارت وارده به تجهيزات را به خاطر كم شدن تصادف كاهش ميدهد و باعث ازدياد عمر لاستيكها ميشود و اين به خاطر اثر خنككنندگي رطوبت روي لاستيكها است .

انتخاب اندازه مناسب لاستيك و نگهداري صحيح و مناسب فشار باد لاستيك ها قسمتي از مقاومت غلتشـي را كـه بخـاطر لاستيك هاست كاهش خواهد داد و اين امكان را فراهم مي سازد كه كاميونها در بدترين شرايط محيطي قادر به فعاليت باشند. يـك لاستيك بار وارد شده بخود را با تغيير فرمي در محل سطح تماس با سطح جاده تحمل مي كند تا با توجه بـه فشـار بـاد لاسـتيك در سطح تماس نيروي كلي برابر با بار وارد شده بوجود آيد . با تغيير فرم بيشتر لاستيك، سطح تماس نيز افزايش مي يابد، اين امر باعـث ازدياد مقاومت غلت مي شود چون لاستيك دائماً در حالت صعود از شيب بيشتري خواهد بود . اندازه لاستيك بايد بر اسـاس مقـاومتي كه سطح راه براي نفوذ لاستيك ايجاد ميكند باشد. براي سطح راه صلب نظير بتن لاستيكهاي پرفشار با قطر زياد، مقاومـت غلـت كمتري ايجاد ميكند. در حالتيكه بر روي سطح راه نرم لاستيك كم فشار با قطر كوچك، مقاومت غلتشي كمتري بوجود خواهد آورد، زيرا سطح تماس بيشتر باعث تقليل نفوذ لاستيك در جاده ميشود .

مواد حمل كاميونها در نوع كاميون تأثير ميگذارند بخصوص در مخازن آنها. بدنه كاميونهائي كه در حمل و نقـل خـاك رس مرطوب و يا مواد مشابه مورد استفاده قرار خواهد گرفت نبايد زواياي تند و گوشه دار داشته باشند. ماسه خشك و شن تقريبـاً بـه آساني از اتاق كاميون به هر فرمي كه باشد سرازير خواهد شد، براي حمل سنگ معدن شكل بدنه اتاق كاميون بايـد داراي زوايـاي جانبي بوده و عمق كمي داشته باشد .

اگر كاميون ها براي حمل موادي نظير شن و ماسه،خاك نسبتاً خشك، زغال سنگ و غيره كه به آساني تخليه مي شود، بكار رود، كاربرد واگنهاي تخليه كننده بار از زير مناسب است

منبع:دفتر نظام فني اجرايي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوری

برخی از تامین کنندگان کامیون در سناماین👇

خرید و فروش کامیون در سناماین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!