کامیون خرج گذار آنفو؛انواع،مشخصات و کاربرد

آنفو

 به طور كلي اين نوع تجهیزات و ماشين آلات بر اسـاس ظرفيـت،در دو دسته كلی زير تقسیم بندي مي شوند:

۱- خرج گذارهاي پنوماتيكي
۲- كاميون هاي خرج گذار (آنفو تراك)

معمولا خرج گذارهاي نوع اول در عملیات زيرزميني و يا معادن سطح كوچك استفاده م يشوند و از نوع دوم كـه داراي ظرفيـت بالاتر نسبت به نوع اول است، در معادن بزرگ و عمليات سطح بهره گرفته مي شود و همانطور كه از نـام آن پيداسـت، مجموعـه روي ي يك دستگاه كامیون قرار گرفته كه قابليت حركت را به آن می دهد.

آنفو ماده منفجره ای است كه از تركیب نیترات آمونيم و سوخت مايع تهيه شود كه به طور كلي حاوي %۹۴نیتـرات آمـونيم و %۶ سوخت مايع می باشد كه بر حسب نوع كاربرد، افزودني ها ديگر نيز به آن اضافه شود و به علت ارزاني و ايمني بالا، بـه ميـزان بسيار وسيعي در پروژه هاي معدني و عمراني مصرف ميشود. براي تهيه آنفو، نیترات آمونيم و سوخت درمحل استفاده با هم مخلـوط شده و به داخل چال انفجاري فرستاده ميشود. با توجه به استفاده روزافزون از ماده منفجره آنفو و به منظور اسـتفاده بهينـه از حجـم چال حفر شده، افزايش چگالی خرج گذاري، كاهش زمان خرج گذاري، كاهش پرسنل مورد نياز و به ویژه كنترل و تهيه مناسب تر مـاده منفجره و حمل و نقل آن، تجهيزات متنوعي براي حمل مواد اوليه مورد  نیاز و تركيب آنها با يكديگر و تهيـه مـاده منفجـره آنفـو و نهايتا خرج گذاري آن در داخل چال هاي انفجاري ساخته شده است.

انواع كاميون خرج گذار آنفو

الف- تقسیم بندي بر اساس نوع سيستم خروجي

بر اساس نوع سيستم خروجي ، كامیون هاي خرج گذار آنفو به دو دسته كلي تقسيم بندی مي شوند:

۱-سيستم خروجی پنوماتيكي

اين سيستم داراي يك مخزن آلومینومي است كه محتوي نيترات آمونيم می باشد. این مخزن به صورت Vشكل ساخته ميشـود كه موجب خروج مواد منفجره از كف آن روي نوارنقاله يا اوگر می شود كه عمليات حمل آنفو را انجام ميدهد. در صـورت اسـتفاده از نوار نقاله از قرقره هاي مخصوصي استفاده مي شود كه توانايي تحمل وزن خرج را داشته و از چسبيدن نـوار بـه جـداره هـا جلـوگيري می كند.

در بيرون مخزن، مكانيزم خاصي تعبيه شده كه میزان ماده منفجره و سرعت خروج آن را از داخل لوله خرج گذاري انعطاف پذير به داخل چال انفجاري تنظيم می نماید . خروج مواد منفجره از داخل دستگاه به داخل چال توسط فشار هوا صورت ميگیرد. موتور دستگاه که به چند پمپ هيدروليكي متصل است، نيروي لازم براي حركت اوگر خوراك با نوار نقاله و فشار هواي مورد نياز براي خرج گـذاري را تامین می نماید.

لوله خرج گذاري در انتهاي ماشين قرار گرفته و طول آن حدود ۱۰متر است كه امكان خرجگـذاري ۳ تـا ۴ و در بعضـي مـوارد ۶ چال انفجاري را بدون نياز به حركت دستگاه و از يك نقطه ثابت بين دو رديف چال فراهم سازد. مشكل عمده اين نوع كامیون ها، تجزیه آلومینیوم هنگام استفاده از نیترات آمونيم سنگين یا ALANFO و همچنين عدم قابليت به كارگيري براي حمل نيترات آمونيم سنگين باشد.

۲- سيستم خروجي اوگر 

اين نوع ماشين دارای يك دستگاه اوگر حلزوني در پايين مخزن می باشد. این اوگر نقش خوراك دهنده براي يـك اوگـر قـائم را  ایفا ميكند كه از انتهاي آن، مواد منفجره وارد يك اوگر افقی فرعي ديگر مي شوند كه درون يك دكل تعبيه شده و دارا طولي بـين ۵ تا ۶ متر است. اين دكل قابلیت چرخش تا  ۳۴۵ درجه را دارد در اين نوع، وقتی ماشين بين دو ردیف چال با قطر زيـاد قـرار گيـرد، تعداد چال هايي كه می توان بدون حركت ماشين از يك موقعیت ثابت خرج گذاري نمود بـه ۱ يـا ۲ چـال محـدود مـي شـود. سـرعت خرج گذاري ي بين نوع ماشین ۱۵۰تا ۷۵۰كيلوگرم در دقيقه مي باشد.

ب- تقسیم بندي بر اساس نوع حمل و اختلاط مواد منفجره 

كاميون هاي خرج گذار آنفو بر اساس وضعيت حمل و چگونگي تركيب اجـزا تشـكيل دهنـده آنفـو بـه نيـز بـه دو دسـته كلـي تقسيم بندی مي شوند:

۱- سيستم حمل و اختلاط معمولي 

اين نوع ماشین ها داراي يك مخزن نیترات آمونيم و یك مخزن سوخت به طور جداگانه مي باشند، در صورتيكه نياز بـه اسـتفاده از اين نیترات آمونيم سنگين یا ALANFO باشد، مخزن سومي براي نگهداري پودر آلومینیوم يا مواد امولسيون تعبيـه خواهـد شـد. كمـي پیش از خرج گذاري چال انفجاري، دو یا سه نوع ماده مذكور با يكديگر و به نسبت معين تركیب شده و ماده منفجره حاصل به داخـل چال هدايت می شود.

۲- سيستم حمل و اختلاط به صورت Bowl Type

اين نوع ماشین ها شبيه ماشین هاي حمل بتن بوده و داراي ساختار و جـنس ايمـن بـراي اخـتلاط و خـرج گـذاري عامـل انفجـاری می باشند. تركيبات مورد نياز با نسبت مشخص شده به طور يكجا درون يك مخزنی ریخته شده و با چرخش مخزن با يكديگر تركيـب می شوند و آماده ورود به داخل چال ميشوند.

مشخصات فني، قدرت و ظرفيت

آنفو

کاربرد

از كاميون هاي خرج گذار آنفو براي خرج گذاري در انواع چال هاي انفجاري و معمولا براي چال هاي قائم رو به پايين در پروژه هـاي عمراني نظير سدسازي و معدني نظير استخراج معادن روباز استفاده ميشود. خرج گذاري با اين نوع دستگاه، غالبا محدوديتي از لحـاظ قطر چال ندارد.

قسمت هاي اصلي

به طور كلي كاميون هاي خرج گذار آنفو با سيستم تخليه اوگر از اجزا نمايش داده شده در شكل تشكيل یافته اند.

آنفو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!