معدن

21مطلب موجود می باشد.
ثبت معدن و محدوده
معدن

ثبت معدن و محدوده


مراحل ثبت نام و ثبت محدوده در سامانه کاداستر معادن

آشنایی با مراحل مختلف اکتشاف معدن
معدن

آشنایی با مراحل مختلف اکتشاف معدن


بر اساس تقسیم بندی جهانی که توسط سازمان ملل انجام گرفته مراحل مختلف اکتشاف ۴ مرحله مباشد.

معدن

مراحل اکتشاف معدن


هر عملیات اکتشاف(اکتشاف در معنای عام) از دو مرحله اساسی تشکیل شده است

error: Content is protected !!