آمار مس

1مطلب موجود می باشد.
گزارش آماری مس
بیشتر بدانیم

گزارش آماری مس


فلز مس جزء اولین عناصری است که توسط بشرشناخته شده و در ساخت ظروف و ابزار کشاورزی وجنگ مورد استفاده قرار گرفته است

error: Content is protected !!