روی در خاک

1مطلب موجود می باشد.
روی در طبیعت
بیشتر بدانیم

روی در طبیعت


تاًثیر مثبت روی بر رشد محصول اولین بار در سال ۱۸۷۰ به وسیله Raulin کشف شد.

error: Content is protected !!