شمش روی

1مطلب موجود می باشد.
شمش روی
مواد و محصولات

شمش روی چیست؟


شمش روی برای گستره متنوعی از کابرد ها مطلوب بوده و به ویژه برای مقاومت در برابر خوردگی مفید است. در حقیقت بسیاری از حجم تولید شده برای گالوانیزاسیون به کار می رود .

error: Content is protected !!