متالورژی

2مطلب موجود می باشد.
گرافیت
مواد و محصولات

گرافیت چیست و چه کاربرد هایی دارد؟


گرافیت عبارت است از ماده ای شامل عنصر غالب کربن که با توجه به نتایج آنالیز XRD دارای نظم کریستالوگرافی سه بعدی با دامنۀ بلند باشد.

هیدرومتالورژی مس
بیشتر بدانیم

هیدرومتالورژی مس


امروزه جهت گیری و رویکرد صنعت تولید مس به سوی روش های هیدرومتالورژی می باشد

error: Content is protected !!