پومیس

1مطلب موجود می باشد.
پومیس
مواد و محصولات

پومیس چیست؟


پومیس همان پوکه معدنی است که از مواد مذاب (ماگما) و گدازه‌های فوران آتشفشان که بر روی زمین طی فرایندهایی مانند کاهش دما، فشار و غیره ایجاد شده است.

error: Content is protected !!