گزارش آماری سرب

1مطلب موجود می باشد.
گزارش آماری سرب
بیشتر بدانیم

گزارش آماری سرب


فلز سرب با عالمت اختصاریpb ،رنگ آبی خاکستری، عدد اتمی ۸۲ و جرم اتمی ۲٫ ۲۰۷ ، یکی از شش فلزی است

error: Content is protected !!