ریپر؛معرفی،موارد استعمال،مشخصات و انواع

ریپر

معرفی

ریپر يا خراشنده ها قرن ها براي شكافتن سنگ بكار رفته اند. گاو آهن ها كه در گذشته توسط كشاورزان براي شـخم زدن مـزارع بـه كار ميرفته است از نظاير آن ميباشد. امروزه براي عمليات حفاري در زمين هاي سخت، ابتدا به كمك ريپـر زمـين را سسـت كـرده، سپس توسط بولدوزر عمليات حفاري صورت ميگيرد. امروزه ريپرها را به تراكتور و يا بولدوزر متصل ميكنند و بدين ترتيب بـا ايجـاد يك نيروي فشاري قوي در زمين، عمليات سست كردن زمينهاي سخت صورت ميگيرد. 

هنگام شكافتن زمينهاي سخت، بهتر است دستگاه در جهت سراشيبي عمل شكافتن را انجام دهد تا نيروي ثقل در جهت شيب،براي شكافتن سنگ ها به ريپر كمك كند. همچنين در زمين هاي سخت بهتر است عمليات شكافتن در جهـت هـاي عمـود بـر هـمصورت گيرد تا سنگ ها به اندازه كافي خرد شوند. شكافتن سنگ در يك جهت گاهي اوقات سنگ ها را به اندازه كافي خرد نميكند .

در هنگام شكافتن، فاصله رفت و آمد ريپر به سختي مواد حفاري و اندازه مورد نظر براي سنگ خرد شده بستگي دارد . در مواقعي كه شرايط كار مناسب نباشد از دو ريپر در كنار هم استفاده ميشود. در صورتي كه از ريپر بـه طـرز صـحيح اسـتفاده گـردد، عمليـات شكافتن سنگ توسط ريپر نسبت به روش آتشباري ارزانتر و ايمن تر خواهد بود .

موارد استعمال ریپر

همانطور كه اشاره شد، ريپر از ادوات متصل شده به ماشين آلات ديگر است كه موارد استعمال آن عبارتند از :

۱-سست كردن زمين هاي سخت وسنگي براي انجام عمليات حفاري در اين زمين ها

۲-براي كندن سطح آسفالت هاي كهنه

۳- آماده كردن منطقه براي كار اسكريپر و گريدر

۴ -براي شكستن رويه هاي بتني و دال هاي بتني

۵ -براي پاك كردن زمين و كندن ريشه هاي درختان

مشخصات فني، قدرت و ظرفيت ریپر

نوع ریپر مورد استفاده، با توجه به نيروي كششي توليد شده از طريق بولدوزر و توان آن و نوع كاري كه انجـام مـيگيـرد، تعيـين ميشود. دندانه هاي ريپر انواع مختلفي دارد و هر يك براي كار خاصي مناسب مي باشـد و معمـولاً دندانـه هـاي ريپـر قابـل تعـويض ميباشند. جدول ريپر مناسب براي هر يك از گروه هاي بولدوزر را نشان ميدهد.

ریپر

انواع ریپر

به طور كلي ريپرها به سه دسته عمده تقسيم بندي ميشوند. تقسيم بندي نوع ريپرها بر اساس نحوه حركت آنها در حـين انجـام كار صورت ميگيرد .

۱-ریپر متوازي الاضلاع (مفصلي) 

اين نوع ريپر نسبت به نقطه اتصالش دوران ميكند و زاويه دندانه آن در حين نفوذ در زمـين تغيير ميكند. اين نوع ريپر ميتواند به صورت تك شاخه اي، چند شاخهاي و يا از نوع ضـربه اي باشـد. شـكل نحـوه عملكرد اين نوع ريپر را نشان ميدهد.

ریپر مفصلی

۲-ريپر شعاعي (ثابت) 

اين نوع ريپر زاويه اي ثابت نسبت به زمين دارد زاويه آن در حين بالا يا پايين آمدن تغيير نميكند. شكل نحوه عملكرد اين نوع ريپر را نشان ميدهد.

ریپر شعاعی

۳-ريپر با زاويه متغير 

امروزه براي افزايش كارايي ريپرها از يك جك هيدروليكي در پشت ريپر استفاده مي شود. به كمـك ايـن جك زاويه نفوذ ريپر بهينه شده و كارايي ماشين در زمينهاي مختلف افزايش مييابد. مكـانيزم عملكـرد ايـن ريپر را نشان ميدهد. ريپر نوع سوم در واقع همان ريپر نوع دوم است، با اين تفاوت كه ساختار آن هيـدروليكي بـوده و تنظـيم زاويـه نفوذ آن در زمين به دلخواه ميباشد. امروزه در ماشين آلات مدرن فقط ريپر نوع سوم كاربرد دارد. دندانـه هـاي ريپـر در طـرح هـاي مختلفي عرضه ميشود. هر كدام از آنها براي نوع بخصوصي از كار مورد استفاده قرار ميگيرد. معمولاً سر دندانه ها قابل تعويض بوده و در انواع و اندازه هاي مختلف، كه هر كدام در مكان خود كاربرد دارند ساخته ميشوند.

عملكرد ريپر در انواع خاك و سنگ

عملكرد ريپر در انواع خاك و سنگ از طريق بررسي كيفيت خاك و سنگ و تراكم آن تعيين مي شود. بـراي ايـن منظـور از يـك فرستنده و گيرنده امواج صوتي در لايه هاي زمين استفاده ميشود و بدين وسيله تراكم و ضخامت لايه هاي سـخت تعيـين مـيشـود.

لايه هاي سخت و متراكم زمين موج را با سرعت زياد و لايه هاي ضعيف تر موج صوتي را با سرعت كمتري منعكس ميكنند. هر يك از كارخانه هاي توليد كننده ماشين آلات جداول مخصوصي دارند كه به كمك آن نوع ريپـر و بولـدوزر مناسـب را بـر اسـاس سـرعت انعكاس موج و تراكم سنگ تعيين ميكنند. در ادامه جداول مربوط به چند مدل از دستگاههاي كارخانه كارترپيلار آورده شده است كه در اين جداول محدوده سياه رنگ بهترين محدوده براي كار با ريپر مربوط ميباشد. خارج از اين محدوده قابليت سست شدن زمين بـا ريپر مربوط وجود نداشته و يا از لحاظ اقتصادي به صرفه نميباشد.

ریپر

منبع:دفتر نظام فني اجرايي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوری

سناماین : زنجیره ای از معدن تا صنایع معدنی👉

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!