زمین شناسی سرب و روی

زمین شناسی سرب و روی

چگونگي تشکيل کانسارهاي سرب و روي

امروزه در رده بندي کانسارها بيشتر به خاستگاه و شرايط تشکيل آنها توجه مي شود. با اين وجود رده بندي هاي متعددي تاکنون ارائه شده که هر يک از آنها مورد قبول عده اي از زمين شناسان اقتصادي مي باشد.
در رده بندي نيگلي (Niggli ) کانسارها بطور کلي به دو دسته نفوذي و خروجي تقسيم بندي شده و سرب، روي و نقره در دسته کانسارهاي نفوذي گرمابي جاي گرفته اند. اشنايدرون ( Achneiderhohn) کانسارها را به چهار گروه نفوذي، ماگمايي، پنوماتوليتي، گرمابي و کانسارهاي حاصل از گازها و بخارات دروني راه يافته به مناطق سطحي تقسيم بندي کرده است و در اين ميان سرب، روي و نقره در دسته کانسارهاي گرمابي قرار گرفته اند. سميرنوف نيز کانسارها را از نظر خصوصيات ژنتيکي به صورت (کانسارها با خاستگاه دروني/ کانسارها با خاستگاه بيروني / کانسارهاي دگرگوني )تقسيم کرده است.

در مورد کاني شناسي و پاراژنز کانسارهاي سرب و روي ايران، بجز کارهاي موضعي و پراکنده که فقط در مورد بعضي از معادن انجام شده است. تنها کار تحقيقاتي کامل توسط آقاي بورنل در سال ۱۳۴۷ انجام شده است. مطالعات آقاي بورنل شامل چهار منطقه بشرح ذيل است.

۱- کانسارهاي ناحيه اصفهان-اراک
۲- کانسارهاي ناحيه انارک- يزد
۳- کانسارهاي ناحيه طبس- فردوس
۴- کانسارهاي آذربايجان و البرز (انگوران)

کانسارهاي بررسي شده در چهار ناحيه بالا از نظر پاراژنز مي تواندبه چهار تيپ تقسيم شود:

۱- کانسارهاي داراي کانيهاي اسفالريت، گالن، پيريت، کالکوپيريت، مزوترمال.
۲- کانسارهاي داراي کانيهاي اسفالريت، گالن، پيريت، کالکوپيريت،بدون کانيهاي مزوترمال.
۳- کانسارهاي گالن و اسفالريت که گاهي يکي از آنها بيشتر است و يا فقط يکي از آنها وجود دارند. در اين کانسارها فرعي وجود ندارد.
۴- کانسارهاي گالن که ممکن است اسفالريت به همراه داشته باشد با گانگ سيليسي،فلوريتي، باريتي.

كانيهاي روي در طبيعت

فرمول

تركيب

نام كاني

ZnO

اكسيد روي

زينکيت

ZnCO۳

كربنات روي

اسميت زونيت

ZnSiO۴

سيليكات روي

ويلميت

Zn۴SiO۷(OH)۲.H۲O

سيليكات آبدار روي

همي مورفيت

ZnSO۴.۷H۲O

سولفات روي

گوسلاريت

(Zn,Mn)O,FezO۳

فرايت روي

فرانکلينيت

۲ZnCO۳,۳Zn(OH)۲

هيدرو اكسيد كربنات روي

هيدروزينکيت

كانيهاي فرعي و همراه روي

نام كاني

تركيب

فرمول

PbS

سولفور سرب

گالن

PbCO۳

كربنات سرب

سروزويت

PbSO۴

سولفات سرب

آنگلوزيت

كانيهاي سرب در طبيعت

فرمول

تركيب

نام كاني

PbS

سولفور سرب

گالن

PbCO۳

کربنات سرب

سروزويت

PbSO۴

سولفات سرب

آنگلزيت

PbMoO۴

موليبدنات سرب

ولفنيت

كانيهاي فرعي و همراه سرب

فرمول

تركيب

نام كاني

Pb۴(Sb, Fe)۷S۴))

 

ژامزونيت

(Pb۵Sb۴S)

 

بولانژريت

PbSb۲S۴))

 

زينکيت

(Pb۵(PO۴)۳Cl)

 

پيرومورفيت

(Pb۵(AsO۴)۳Cl)

 

ميتنريت

(Pb۵(VO۴)Cl۳)

 

وانادينيت

(Pb(OH)[VO۴](Zn,Cu)

 

ديسکلوزيت

PbO

 

ماسيکوت

Pb۳O۴))

 

مينيوم

PbO۲))

 

پلاتنريت

(Pb۲Cl۲(CO۳)

 

فسژنيت

PbCl۲))

 

کوتونيت

ناخلصيهاي همراه

ناخالصيهاي همراه روي كه بايد به طرز مطلوبي جدا شوند عبارتنداز:
Cu, Ca, Ni, Cl, F, Al, Sb, Ge, Ag, In, Te, Ga, Bi, Hg, Sn, Av, CuFeS۲

هرزه سنگهاي همراه (Gangue)

CaCO۳, (Mg, Ca) CO۳, SiO۲, BaSO۴, SrSO۴, CaF, MnCO۳, Mn۲SiO۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!