دسته‌بندی نشده

2مطلب موجود می باشد.
دسته‌بندی نشده

مدیریت زمان (قسمت اول)


مدیریت زمان ، نظم و ترتیب سازماندهی، تخصیص و کنترل زمانی است که برای فعالیت‌ها استفاده می‌کنید.

مدیریت کسب و کار

مهارتهای نوشتن (قسمت اول)


هنگام تنظیم نوشتن یک متن کسب‌وکار ر، اولین چیزی که باید از خودتان بپرسید این است :” دلیل من برای نوشتن این متن چیست؟ ”

error: Content is protected !!