گزارش

4مطلب موجود می باشد.
گزارش آماری سرب
بیشتر بدانیم

گزارش آماری سرب


فلز سرب با عالمت اختصاریpb ،رنگ آبی خاکستری، عدد اتمی ۸۲ و جرم اتمی ۲٫ ۲۰۷ ، یکی از شش فلزی است

گزارش آماری بوکسیت
بیشتر بدانیم

گزارش آماری بوکسیت


آلومینیوم یکی از فلزات سبک است که امروزه مصرف فراوانی دارد

گزارش آماری مس
بیشتر بدانیم

گزارش آماری مس


فلز مس جزء اولین عناصری است که توسط بشرشناخته شده و در ساخت ظروف و ابزار کشاورزی وجنگ مورد استفاده قرار گرفته است

گزارش آماری آهن
بیشتر بدانیم

گزارش آماری آهن


گزارش آماری آهن  آهن چهارمین عنصر فراوان در زمین بوده و اکسید آن حدود ۵ درصد از پوسته زمین را شامل  می شود. کانیهای معدنی رایج سنگ…

error: Content is protected !!