خواص گرافیت

1مطلب موجود می باشد.
گرافیت
مواد و محصولات

گرافیت چیست و چه کاربرد هایی دارد؟


گرافیت عبارت است از ماده ای شامل عنصر غالب کربن که با توجه به نتایج آنالیز XRD دارای نظم کریستالوگرافی سه بعدی با دامنۀ بلند باشد.

error: Content is protected !!